martes, 17 de mayo de 2016

1 plaça d'auxiliar de turisme. Ajuntament d'Hostalric (Girona)

Ajuntament d'Hostalric  EDICTE sobre convocatòria d'una plaça d'auxiliar de turisme.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 9 de maig de 2016, va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar de turisme vacant a la plantilla de personal laboral d'aquest ajuntament.
Així mateix, s'han aprovat les bases específiques que han de regir aquest procés selectiu, tot obrint un termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de l'última publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC i en el BOP de Girona, per a la presentació de sol·licituds de participació. {del 18 de maig al 6 de juny de 2016, a.i.}
El contingut íntegre de les bases específiques es publicarà a la pàgina web municipal (www.hostalric.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia