lunes, 2 de mayo de 2016

1 plaça de tècnic superior (jurídic tributari), Xarxa Local de Municipis Gironins

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 79, de 26 d'abril de 2016, s'ha publicat la convocatòria del concurs per cobrir interinament una plaça de tècnic superior, vacant en la plantilla de personal funcionari de XALOC, i subjecte a les bases aprovades per resolució de la presidència delegada de 19 d'abril de 2016 i publicades en el BOP núm. 79, de 26 d'abril de 2016.
Les instàncies tipus sol·licitant prendre part en les proves es presentaran en el registre general de la Xarxa Local de Municipis, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dirigides a al president delegat de l'organisme, en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 30 d'abril a l' 11 de maig de 2016, a.i.}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [BASES] - - - - - -
Quarta.- Requisits de les persones aspirants Per poder participar en el procés selectiu serà necessari que els candidats compleixin els següents requisits:
- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, d’acord amb les lleis vigents.
- Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
-  Estar en possessió del títol acadèmic de grau en dret o llicenciatura de dret, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.
- Acreditar el nivell C1, o equivalent, de coneixement de la llengua catalana, o si escau, superar la prova que s’estableixi.
-  Les persones estrangeres hauran d’acreditar un nivell de coneixements de la llengua castellana, o si escau, superar la prova que s’estableixi.
- Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
-  No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds Les sol·licituds, adreçades al president de XALOC, s’han de presentar, en el model normalitzat, en hores d’atenció al públic (9 a 14 hores) al Registre de l’organisme autònom (Av. Sant Francesc, 29, Girona), o en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de l’última  publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i/o de l’anunci extractat en el Diari Oficinal de la Generalitat de Catalunya. A la sol·licitud s’hi haurà d’acompanyar: fotocòpia DNI, fotocòpia del títol corresponent, currículum vitae, i la documentació que pugui acreditar els mèrits que s’al·leguin (diplomes, certificats, certificat de vida laboral, etc.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia