lunes, 2 de mayo de 2016

1 plaça de Tècnic/a Superior - Enginyer/a Industrial- Ajuntament de Vallirana (Barcelona)

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR AMB ADSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL D'ENGINYER/A, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA i LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LES VACANTS QUE ES PUGUIN PRODUIR.
 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte de la present convocatòria és la provisió, pel procediment de Concurs Oposició, d'una plaça de Tècnic/a Superior amb adscripció al lloc de treball d'Enginyer/a, en règim de personal funcionari interí, per tal de cobrir transitòriament la vacant d'una plaça amb reserva de lloc de treball per serveis especials, d'acord amb l'article 87.1.a) de l'EBEP, i la constitució d'una borsa de treball per cobrir les vacants que es puguin produir.
La jornada de treball serà completa de 37'5 hores setmanals amb disponibilitat, i la retribució i característiques les corresponents al lloc de treball que s'ocuparà. El grup de titulació de la plaça és l'A subgrup A-1 segons la Disposició Transitòria Tercera de l'EBEP.
S'estableix un període de pràctiques de 6 mesos, per l'aspirant que superi el procés de selecció. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte/a o no apte/a. L'aspirant que obtingui la qualificació de no apte/a quedarà exclòs del procés selectiu. Per a aquesta qualificació el Tribunal és reunirà amb quòrum suficient i presentarà una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en sí mateix, el judici pràctic i l'autocontrol
La missió del lloc de treball és la de supervisar, gestionar i executar accions destinades a assolir els objectius fixats per l'Àrea de Polítiques Territorials de l'Ajuntament de Vallirana, d'acord amb les directrius marcades i seguint els procediments establerts per la Corporació i la legislació vigent.
2. CONDICIONS D'ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS Per poder participar en el procés de selecció serà necessari reunir els requisits següents:
a) Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sens perjudici de l'establert en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
També podran ser admesos/ses els nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els /les quals hauran d'aportar permís de residencia i treball, d'acord amb la normativa vigent.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques El compliment de les condicions especifiques per a l'exercici de les funcions s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol del les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
f) Estar en possessió del títol d'Enginyer/a Industrial, o estar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
Els/les aspirants estrangers/es han d'estar en possessió del títol reconegut a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretària de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o un dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
h) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B
3. FORMA i TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud adreçada a l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vallirana, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma, tenint en compte, però, que no s'ha subscrit el conveni corresponent.
Les sol·licituds, demanant prendre part en el concurs oposició, en les quals els/les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, que es publicaran íntegrament en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament, per la plaça de Tècnic/a Superior adscrit al lloc de treball d'Enginyer/a.
Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, o mitjançant instància telemàtica a través del programa e-tram de l'Administració Oberta de Catalunya, o també mitjançant el procediment de correu certificat, que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992.
El termini per presentar sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Provincia fins a vint dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació. {del 29 d'abril al 18 de maig del 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia