martes, 3 de mayo de 2016

1 Tècnic Superior en Animació Sociocultural, per concurs i entrevista; de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna (València)

ANUNCI
Per Resolució de l’Alcaldia 174/2016, de 19 d’abril, ha estat aprovada la modificació de les «Bases aplicables a la convocatòria per a la contractació laboral, de caràcter temporal, d’un Tècnic Superior en Animació Sociocultural, per concurs i entrevista», en els termes que figuren en l’expedient, així com la constitució de la borsa de treball.
De conformitat amb la base cinquena de la convocatòria, el termini per a la presentació d’instàncies serà de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 3 al 13 de maig de 2016, a.i.}
Les bases íntegres de la convocatòria es publicaran en el tauler d’edictes d’este Ajuntament, així com en la pàgina web municipal. www.simat.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia