lunes, 9 de mayo de 2016

2 Beques de pràctiques i recerca per a la Institució Alfons el Magnànim Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació

ANUNCI
Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València en data 27 d’abril de 2016, conforme l’article 52.3 de les Bases d’Execusió del Pressupost per a 2016, les bases reguladores de dos Beques de pràctiques i recerca per a la Institució Alfons el Magnànim Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació queden exposades al públic, a l’efecte d’informació pública.
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES I RECERCA DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM.
BASE PRIMERA: OBJECTE. Aquestes bases tenen per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat, unes beques de pràctiques de recerca la denominació de les quals i característiques es detallen a continuació:
Beca I: a) Denominació: Una beca de pràctiques de suport en els projectes de comunicació i difusió on-line dels continguts a través de les xarxes socials i de suport en la gestió d’esdeveniments de la Institució Alfons el Magnànim.
b) Objecte: La formació i col·laboració en la comunicació en web i xarxes socials, l’elaboració de dossiers sobre l’activitat i la gestió cultural de difusió de la Institució Alfons el Magnànim entre altres.
c) Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques, en Humanitats, Filosofia, Antropologia Social i Cultural, Sociologia, Història o Història de l’Art.
Beca II: a) Denominació: Una beca de pràctiques de suport en producció de publicacions (revisió, edició i preparació de textos) de la Institució Alfons el Magnànim.
b) Objecte: La formació i col·laboració en publicacions i col·leccions bibliogràfiques i la revisió i edició de textos, entre altres.
c) Titulació exigida: Grau en Informació i Documentació o Humanitats.
1. Altres requisits: Les persones sol·licitants hauran d’haver nascut a partir de l’1 de gener de 1980, inclòs.
2. Duració:
- Durada inicial: 12 mesos,
- Possibilitat de pròrroga per un període màxim de 12 mesos més.
3. Dedicació: 30 hores setmanals.
4. Dotació económica: 1.000 euros al mes.
BASE SEGONA: REQUISITS La beca s’adjudicarà per concurs entre les diverses persones aspirants presentades. Les persones sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:
1. Posseir la titulació exigida en la clàusula primera.
2. Tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la Unió Europea, d’un estat parteix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o estar regularitzat administrativament en l’estat espanyol. En cas de títols expedits en l’estranger el sol·licitant haurà d’aportar la resolució de convalidació, no sent suficient el justificant d’haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.
3. Estar empadronat/da almenys un any en algun municipi de la Provincia de Valencia (o certificar el fet d’haver cursat estudis presencials en un centre universitari radicat en la Província de València durant un curs acadèmic). No caldrà el certificat d’empadronament o d’haver cursat estudis universitaris quan en el DNI figure un domicili de la Província de València o quan l’expedient acadèmic aparega clarament que una anualitat ha estat cursada en una Universitat valenciana.
4. No haver gaudit de cap beca de durada superior als 6 mesos concedida per aquesta Corporació en els últims quatre anys.
5. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, així com no desenvolupar una activitat regular incompatible durant el període de gaudi de la beca.
6. No estar culpable en alguna de les prohibicions assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
7. Qualssevol altres requisits contemplats expressament en aquestes bases.
Els requisits 4, 5 i 6 podran acreditar-se mitjançant la declaració jurada incorporada al model oficial de sol·licitud.
BASE QUARTA: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les sol·licituds es presentaran telemàticament, mitjançant la utilització del model electrònic normalitzat, de conformitat amb el que es disposa en els articles 24.1 i 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.
El model de sol·licitud, el formulari, les declaracions i la informació sobre el desenvolupament del procés estarà disponible en l’adreça www.dival.es/cultura.
El formulari contempla tots i cadascun dels mèrits que es valoraran en la convocatòria. Les persones aspirants hauran d’emplenar de la manera més clara i senzilla possible els apartats que desitgen que se’ls valore.
Així mateix, podrà acompanyar-se un currículum vitae si el/la sol·licitant ho considera d’utilitat. Únicament es valoraran els mèrits al·legats durant el termini de presentació d’instàncies. La documentació original acreditativa dels mèrits podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment de selecció. Si un mèrit no queda suficientment acreditat documentalment en el moment en què siga requerit, no es valorarà.
Quan la convocatòria comprenga diverses beques i es desitge participar en més d’una d’elles podran fer-ho fins a un màxim de dues beques diferents.
Els/les aspirants presentaran una única sol·licitud en la qual es declararà l’ordre de preferència en la seua adjudicació. En el cas que les persones aspirants amb la puntuació obtinguda pogueren accedir a les dues beques diferents se’ls adjudicarà la beca que aparega en primer lloc.
La presentació de la sol·licitud comporta autorització dels/les sol·licitants perquè l’òrgan concedent puga obtenir de manera directa de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social certificats telemàtics que acrediten estar al corrent de pagament de les seues obligacions.
Quan per qualsevol circumstància el certificat anterior no siga positiu, es requerirà a les persones sol·licitants perquè ho aporten, advertint-los que si així no ho feren, se’ls tindrà per desistits de la seua petició i es procedirà al seu arxiu amb els efectes previstos en l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals explicats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de la província. {del 10 de maig al 8 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia