miércoles, 18 de mayo de 2016

4 places d'agent interí de la Policia Local. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 10 de maig de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per cobrir 4 places d'Agent interí de la Policia Local, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent, de personal funcionari interí de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vinculat al PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2016, subvencionat de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
El termini per la presentació de les instàncies serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 de maig al 7 de juny de 2016, a.i.} Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal www.vilanova.cat.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS– OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE 4 PLACES D'AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA BÀSICA AGENT.
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de 4 places d' AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent, de personal funcionari interí de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vinculat al PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2016, subvencionat de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de Foment de l'ocupació i de suport a la integració social” del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C2, a què es refereix l'article 76 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
1.3 Les funcions que corresponen als funcionaris de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent interí de policia local, són les previstes a l'article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, lletres a),b),d),f),g),h),j) i k), llevat de la protecció de les autoritats i de l'ordenació i la senyalització del trànsit.
1.4 La convocatòria d'aquestes places està vinculada a la provisió del lloc de treball d' Agent Interí, reservada a personal funcionari de l' escala d' administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica d'agent, per una durada de 5 mesos.
1.5 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la places convocades són les establertes en el Catàleg de llocs de Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pels Agents Interins de la Policia Local C2-17 amb 173 punts.  ...
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Persona desocupada, inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació, al menys, durant el mes anterior, al nomenament.
b) No haver treballat a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els darrers 6 mesos anteriors a la data de nomenament.
c) No estar donat d'alta en cap dels règims de la Seguretat Social, durant el mes anterior al nomenament.
d) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
e) Haver complert 18 anys.
f) Tenir el títol de graduat en ESO, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà o de formació professional de primer grau, o un altre d'equivalent o superior, abans que no fineixi el termini de presentació d'instàncies.
g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
h) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
i) Tenir una alçada mínima d'1,60 metres les dones i 1,70 metres els homes.
j) Estar en possessió del permís de conduir B.
k) Llengua catalana: els aspirants hauran d'acreditar el coneixement corresponent al nivell intermedi de català (nivell B). En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia