domingo, 3 de abril de 2016

1 Arquitecte/a (A1) interí. Consell Comarcal del Vallès Oriental

El 16 de març de 2016, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat el dictamen d'aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció i provisió de personal, pel qual es disposa:
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONALTEMPORAL
1. Objecte de la convocatoria És objecte d'aquesta convocatòria la selecció i provisió d'una plaça de tècnic/a superior a temps parcial, del grup de classificació A1, subescala tècnica, arquitecte/a, escala d'administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal.
El sistema de selecció i provisió d'aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les següents:
- Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l'àmbit de l'arquitectura
- Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d'arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments
- Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d'arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis
- Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l'àmbit de l'arquitectura
- Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors
- Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l'arquitectura
a) Les proves selectives es regeixen per aquestes bases, per la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la que s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel RD 896/1991, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 d'agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol.
b) Les proves selectives s'han de fer d'acord amb les previsions individuals per a cada lloc de treball.
c) L'adjudicació de la plaça als aspirants que superin el procés s'ha de fer d'acord amb la puntuació total obtinguda al llarg de tot el procés, sempre que vagin superant les proves successivament.

2. Condicions dels aspirants Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les condicions següents:
a) Tenir la ciutadania espanyola, tenir la ciutadania de qualsevol membre de la Unió Europea o tenir la ciutadania de qualsevol país que hagi ratificat un conveni relatiu a l'entrada, la circulació, la residència i l'establiment dels seus nacionals.
b) Tenir complerts setze anys.
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la data en què s'acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives. En aquest cas es requereix el Grau en Estudis d'Arquitectura o equivalents.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques.
Tots els requisits exigits s'han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, i s'han de mantenir en el moment de l'atorgament del contracte o el nomenament.
3. Presentació de les sol·licituds Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria, en les quals es fa constar que es reuneixen les condicions exigides en aquestes bases per a la plaça a la qual s'opti, s'han d'adreçar al Consell Comarcal i presentar en el seu Registre General, carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers, en el termini de vint dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
A la sol·licitud s'han d'adjuntar els documents següents:
a) Fotocòpia del document d'identitat.
b) Currículum vitae.
c) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida a les bases.
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la fase de concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves.
e) Resguard acreditatiu de l' ingrés de la taxa dels drets d'examen.
Quan la sol·licitud s'enviï per correu, l'aspirant ha de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus i anunciar-la al tribunal mitjançant un fax en el mateix dia.
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d'abonar en concepte de drets d'examen per prendre part en les proves selectives, l'import següent:
Grup A1: 31.65 euros
Exempció
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la presentació d'un certificat emès per l'OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació. L'exempció és el 50% de la quota tributària.
El pagament d'aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària al compte 2013-0046-82-0200998227, de la Caixa Catalunya, o bé per gir postal o telegràfic. En tots els casos, s'ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard acreditatiu de l'ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l'aspirant, la data i el número del gir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia