domingo, 3 de abril de 2016

1 Gerent. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona EDICTE sobre convocatòria d’un concurs de provisió de lloc de treball (exp. 2016/1113).
L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per Decret de la Presidència, de 22 de març de 2016, ha convocat el procediment selectiu per a la provisió del lloc de treball de gerent.
Les bases amb les condicions d'aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 59, de 29 de març de 2016.
Les sol·licituds, dirigides a la Presidència de Dipsalut, es presentaran en el Registre General de Dipsalut, amb el model normalitzat disponible al web corporatiu (www.dipsalut.cat), dins del termini que comença l'endemà de la publicació d'aquest anunci i finalitza al cap de 20 dies naturals.{del 2 al 21 d'abril de 2016, a.i.}
Les actuacions successives d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que s'especifica a les bases, es faran públiques en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut i el web corporatiu de l'Organisme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia