martes, 5 de abril de 2016

1 plaça de Treballador/a familiar, 2 places de Treballador/a Social, d' 1 plaça d'agent de carrera i 2 places d'agent interí/ina de la Policia Local, de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt (Barcelona).

En el Butlletí Oficial de la Província de 30 de març de 2016 han sortit publicades les Bases que han de regir la provisió mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça de Treballador/a familiar, de dues places de Treballador/a Social en el personal laboral de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, d'una plaça d'agent de carrera i dues places d'agent interí/ina de la Policia Local en el personal funcionari de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
Aquestes bases es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per tal que es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que s'estimin oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap al·legació es consideraran aprovades definitivament.
Simultàniament es convoca el procediment i s'inicia el termini per presentar les sol·licituds de participació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia