lunes, 4 de abril de 2016

Borsa de subalterns bidells de col·legi. Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE SUBALTERN BIDELL DE COL·LEGI, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de subalterns bidells de col·legi, mitjançant concurs oposició, per cobrir les possibles necessitats urgents de provisió de llocs de treball de subalterns bidells de col·legi, grup de classificació, agrupació professional, dotades amb les retribucions legalment corresponents.
SEGONA.REQUISITS.
1. Per ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants que es presentin pel torn lliure, hauran de reunir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 (Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats), de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Tenir complits els 16 anys d'edat en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. I no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de l'Administració Local, ni acomiadat d'acord amb el corresponent procediment, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
d) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixin el corresponent exercici de les funcions.
e) No trobar-se afectat per cap de les causes d'incapacitat previstes en la legislació vigent.
f) Estar en possessió, o en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies, del certificat d'escolaritat o equivalent. En el cas de titulacions expedides a l'estranger caldrà aportar la corresponent documentació que acrediti la seua homologació oficial.
g) Estar en possessió del carnet de conduir B.
TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini dels 7 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB),{del 3 al 9 d'abril de 2016, a.i.} i es dirigiran al Sr. Alcalde de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al dia següent hàbil. També podran presentar-se per les formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Les instàncies presentades en la forma prevista en el citat article 38.4, no seran admeses encara que consti que s'enviaran abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, de no trametre al Departament de Recursos Humans o a la Regidoria de Recursos Humans per fax ( 971344175), tèlex o telegrama, la justificació de l'enviament amb la data de remissió de la sol·licitud del dia en què s'envia.
El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d'instància, es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, i al lloc web www.santantoni.net, a partir de l'obertura del termini de presentació.
Per ser admès i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les sol·licituds hauran de consignar les dades i acompanyar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits descrits.
2. A més de les dades de caràcter personal i professional que constin a la sol·licitud, els aspirants hauran de consignar les dades i acompanyar la documentació (excepte si aquesta fos ja a l'Ajuntament, segons regulen: l'article 35.f de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAP i del PAC; el Reial Decret 1178/1994, de 5 d'agost, sobre procediment d'atorgament, modificació i extinció d'autoritzacions, reglament de desenvolupament de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l'a l'article 119.1.e) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; per a això haurà de declarar en la instància, aportant suficient informació perquè aquesta pugui ser localitzada), que s'indica a continuació:
a) Manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes Bases, per a la plaça en qüestió, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.
b) Acompanyar fotocòpia compulsada del Document Nacional d'identitat o passaport en vigor.
c) Els aspirants hauran de relacionar els mèrits que disposin, seguint el mateix ordre d'exposició que consta al barem de mèrits. Aquests mèrits hauran de ser acreditats documentalment mitjançant certificats, diplomes, títols, etc., originals o fotocòpies compulsades.
3. Amb caràcter previ a la publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, els aspirants dels altres estats membres de la Unió Europea o d'estats extracomunitaris la llengua oficial no sigui el castellà, han d'acreditar el seu coneixement mitjançant la realització d'una prova, en la qual exclusivament es comprovarà que posseeixen el nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita del castellà.
No obstant això, no hauran de realitzar aquesta prova els qui estiguen en possessió del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera (nivell bàsic), regulat pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com llengua estrangera (DELE), o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
També estaran exempts de realitzar aquesta prova, els estrangers que acreditin haver prestat serveis en qualsevol administració pública espanyola durant almenys un any o ja haguessin superat aquesta prova en alguna convocatòria anterior, i els que hagin obtingut una titulació acadèmica espanyola.
4. L'alcalde de Sant Antoni de Portmany, per si mateix o a proposta del Tribunal Avaluador, podrà sol·licitar amb l'efecte que sigui procedent que els interessats acreditin els punts en què se suposi que han incorregut en inexactitud o falsedat a l'hora de formular la sol·licitud corresponent .
5. La presentació de la instància implica, als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el consentiment dels afectats per a la seua utilització a fi de la gestió de la mateixa per l'àrea de recursos humans, sent obligatòria la seua complimentació. Disposant, en tot cas, dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legislació vigent, i sent responsable del fitxer l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia