lunes, 4 de abril de 2016

borsa de treball de monitors i monitores de temps lliure (C2) per a l'Escola Municipal d'Estiu de Formentera.

BASES DE SELECCIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR NECESSITATS URGENTS DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE MONITORS I MONITORES DE TEMPS LLIURE PER A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ESTIU DE FORMENTERA
1. Objecte de la convocatòria
1. L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents de contractació laboral temporal de monitors i monitores de temps lliure per desenvolupar les tasques de l’Escola Municipal d’Estiu de Formentera, pel procediment de concurs de mèrits.
2. Les citades places corresponen al grup C2, personal laboral temporal, monitors/monitores de temps lliure.
3. Seran funcions dels monitors i monitores de temps lliure la participació en la programació, el desenvolupament i execució de les activitats de l’Escola Municipal d’Estiu.
4. La present convocatòria es publicarà en el tauler d’anuncis del Consell Insular de Formentera, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) al carrer de Ramon Llull, núm. 6, a la pàgina web de la Corporació www.consellinsulardeformentera.cat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), essent la data de publicació en el BOIB, la que servirà de còmput en el termini de presentació de les sol·licituds.
3. Procés selectiu
Les persones seleccionades seran contractades, per rigorós ordre de puntuació fins cobrir les necessitats del servei, i subjectes al règim de contractació laboral temporal que marca la normativa que sigui d’aplicació, sense que això suposi cap alteració de la plantilla orgànica de la corporació ni de la Relació de llocs de treball.
El procés selectiu, constarà de les següents fases:
Primera fase: requisits dels aspirants
Per prendre part a la convocatòria serà necessari que les persones interessades, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, compleixin amb els següents requisits:
a) Ser espanyol o ciutadà d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats dels quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir 18 anys complits el dia de la finalització del termini d’admissió de sol·licituds.
c) No patir cap malaltia, i posseir la capacitat física i psíquica necessària per poder realitzar el correcte acompliment de les funcions de la plaça.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
e) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària, Formació Professional de primer grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
f) Estar en possessió d’algun dels següents títols oficials o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
1. Títol de monitor/a de temps lliure impartit per escoles de monitors de temps lliure reconegudes per institucions públiques.
2. Títol de director/a de temps lliure impartit per escoles de monitors de temps lliure reconegudes per institucions públiques.
3. Certificat de professionalitat de: dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
4. Títol del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació Sociocultural.
g) Tenir el nivell B2 de català, acreditat mitjançant certificat o títol expedit per la Direcció de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalent. En el cas de no poder acreditar aquests coneixements, s’haurà de superar una prova de llengua catalana, que s’estableix en la base sisena.
És exigible el nivell B2 de català per assegurar la qualitat en la participació dels monitors i monitores de temps lliure tant en el procés d’elaboració de la programació, com en el seu desenvolupament, així com també en l’execució de les activitats proposades amb els participants de l’Escola municipal d’Estiu.
Segona fase: concurs de mèrits  ...

4. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds per participar a les proves selectives seran presentades en el Registre General del Consell Insular de Formentera, de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situat al carrer Ramon Llull núm. 6, Sant Francesc Xavier, Formentera, o en qualsevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPIAC), dirigides al president del Consell Insular de Formentera, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).{del 3 al 12 d'abril de 2016, a.i.} Les sol·licituds presentades fora de termini seran excloses i s’arxivaran. Si l’últim dia de presentació fos diumenge o festiu, el termini s’entendrà ampliat fins el següent dia hàbil. Els restants i successius anuncis, es faran públics únicament en el tauler d’anuncis del Consell Insular i a la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat.
Les instàncies presentades en la forma prevista en l'article 38.4 de la LRJAPIAC, no seran admeses encara que consti que es va lliurar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, tret que es remeti la justificació de la data de remissió de la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), dins el termini establert, per fax al 971322556 o per correu electrònic a: atenciociutadana@conselldeformentera.cat.      ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia