domingo, 3 de abril de 2016

1 tècnic superior de diagnòstic clínic. Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears

El procés per a la contractació d’un tècnic superior en laboratori de diagnòstic clínic, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:
Requisits de la plaça
Estar en possessió del títol superior en laboratori de diagnòstic clínic.
Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
Estar en possessió de la titulació exigida.
Aquelles persones que no compleixin aquests requisits, no se’ls valorarà el seu CV.
Procediment de selecció
Valoració de mèrits acreditats pels aspirants, d’acord amb la baremació que es detalla i una entrevista personal.
Modalitat de contractació: Contracte d’ obra i sevei denominat processament i enviament de mostres de pacients reclutats dins l’assaig clínic per a avaluat l’eficàcia i seguretat d’un nou fàrmac en comparació amb altres actuals, sobre mortalitat en pacients amb insuficiència cardíaca crònica, del qual n’és responsable el Dr. Rafael Félix Ramos.
Retribució: 12.522,30 euros bruts anuals, amb 12 pagues a raó de 5 hores/dia.
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds únicament es poden presentar davant el registre de la FISIB o bé de qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas que el tribunal vegi que fa falta documentació ho farà saber a l’aspirant i li donarà 3 dies hàbils per a poder subsanar les deficiències.
Causes d’exclusió: presentació de sol·licitud fora de termini; no reunir els requisits; no presentar-se a l’entrevista personal o a la prova tipo test, ja que se considerarà que no ha acabat el procés de selecció.
Termini de presentación
10 dies naturals des del dia següent a la data de publicació. {del 3 al 12 d'abril de 2016, a.i.}
El dia i hora de l’entrevista personal (que serà tot el mateix dia) es publicarà a la pàgina web www.idispa.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia