viernes, 6 de mayo de 2016

1 monitor/a de lleure per a la Brigada Jove 2016. Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

La Junta de Govern Local del dia 20 d'abril de 2016 va aprovar les bases i la convocatòria per la selecció de 1 monitor/a de lleure per la Brigada Jove.
S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatoria:
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ D'UN MONITOR/A DE LLEURE PEL PROJECTE BRIGADA JOVE 2016
1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel sistema de concurs, d'una plaça de monitor/a de lleure pel projecte Brigada Jove 2016.
2. Característiques del contracte. A la persona proposada per ocupar la plaça convocada, se li atorgarà contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprés entre els dies 22 de juny al 2 de setembre del 2016, amb una jornada de 20h setmanals.
La plaça referida està adscrita a l'àrea de Joventut i les tasques encomanades són:
- Tutoritzar els participants de la Brigada Jove, projecte d'inserció laboral per a joves entre 16 i 18 anys.
- Fer seguiment dels joves participants
- Coordinar les accions del projecte
- Acompanyar en les sessions formatives d'orientació laboral.
Els contractes de treball estaran subjectes al que disposen l'art. 15.1.a del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 8 de desembre, que regula la contractació per obra o servei determinat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
La jornada de treball serà flexible d'acord amb l'organització de l'activitat. Es contemplaran les hores de reunió i programació.
Les hores de reunió i avaluació es portaran a terme en el període comprès entre el 22 de juny i el 30 de juny i els dies l'1 i 2 de setembre.
El projecte de la Brigada Jove serà de l'1 de juliol al 31 d'agost, en horari de 08h a 12h.
Es fixa una retribució bruta de 635'00€ mes.
3. Condicions d'admissió d'aspirants
a) Ser espanyol/a, nacional d'Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya, d'acord amb el que preveu l'article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en l'expressió oral com en l'escrita. Aquelles persones que no hagin cursat l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Autònoma de Catalunya, hauran de demostrar un coneixement adequat de català, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
b) Tenir complerts 18 anys d'edat dintre del termini de presentació de sol·licituds.
c) Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.
Cas de presentar una titulació equivalent a l' exigida, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Cultura.
d) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions
corresponents a la plaça convocada.
e) No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni
estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració
pública.
f) Disposar del Títol de Monitor/a d'activitats de Lleure Infantil i Juvenil
g) Disposar del Carnet de Conduir del tipus B1 i vehicle propi utilitzable com a eina de treball.
h) Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d'antecedents penals. Aquest document s'ha de presentar abans de formalitzar el contracte, si s'escau.
4. Forma i presentació d'instàncies. Instàncies.- Les instàncies sol·licitant prendre part en aquesta convocatòria i en la qual els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides a la base tercera i que accepten les tasques del lloc de treball al que opten i que accepten complir i fer complir als usuaris les normes reguladores del servei i complir ells mateixos les disposicions organitzadores que l'Ajuntament adopti, es presentaran en el registre general de l'Ajuntament al C/ Vall.llobera S/N.
Poden presentar-se en el termini de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria del present concurs en el DOGC. {del 7 al 26 de maig de 2016, a.i.}
Així mateix, s'especificarà un número de telèfon de contacte i una direcció de correu electrònic.
S'adjuntarà a la instancia:
- Fotocòpia DNI
- Currículum Vitae complert.
- Fotocòpia de la titulació exigida
- Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que es podrà compulsar en el mateix moment de presentar la sol·licitud, si bé caldrà aportar l'original i la fotocòpia del document corresponent.
- Fotocòpia del títol de Monitor/a d'activitats de lleure infantils i juvenils o del document que acrediti el tràmit.
- Fotocòpia de carnet de conduir B1.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia