viernes, 6 de mayo de 2016

1 plaça de tècnic/a superior (Assessor Jurídic) funcionari/a interí/ina. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès (Barcelona)

Per decret d'alcaldia 2016/522 de data 26 d'abril de 2016, va aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició, per a la selecció d'una plaça de Tècnic/a superior ASSESSOR/A JURIDIC, en règim de funcionari/a interí/na,, mitjançant el sistema de concurs-oposició per a la cobertura d'un lloc de treball fins a la provisió reglamentaria de la plaça..
El termini per la presentació de les instàncies serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Bolletí Oficial de la Província de Barcelona o DOGC {del 7 al 17* de maig de 2016, a.i.}. Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics a la web municipal www.ametlla.cat
Les BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR VACANT A LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ, i LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER AL NOMENAMENT DE FUNCIONARI/A INTERI/NA I LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL AMB AQUESTA CATEGORIA, es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia