jueves, 5 de mayo de 2016

1 plaça d'operari de serveis municipals, Ajuntament de Peramola (Lleida)

De conformitat amb l'article 90 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals es fa pública la convocatòria del concurs per proveir amb caràcter interí una plaça d'operari de serveis municipals múltiples de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Peramola, les bases del qual, foren aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de Peramola, de data 27 d'abril de 2016, i publicades íntegrament en el BOP de Lleida núm. 83, de 2 de maig de 2016.
El termini de presentació d'instàncies és de deu dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 6 al 15 de maig de 2016, a.i.}
Els anuncis successius es publicaran en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la Seu electrònica de la web municipal https://www.seu-e.cat/web/peramola.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia