jueves, 12 de mayo de 2016

1 Tècnic/a Informàtic/a de sistemes. Ajuntament de Vilafranca del Penedés (Barcelona))

BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A
1. Objecte de la convocatòria. L'objectiu d'aquest procés de selecció és la contractació d'un tècnic/a de sistemes amb experiència professional en organitzacions públiques o empreses privades amb xarxes i instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions, de característiques i dimensions similars a les de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i amb coneixements actualitzats en l'àmbit de la gestió, administració i manteniment del CPD, servidors, equipament de seguretat, xarxa informàtica i de telecomunicacions i plataformes clients.
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció d'un/a Tècnic/a Informàtic/a mitjançant la subscripció d'un contracte laboral temporal:
Plantilla de personal laboral.
Denominació : Tècnic/a Informàtic/a de sistemes
Grup: A, subgrup A2. Complement de Destinació 20
Adscripció orgànica: Servei d'Informàtica
Tipologia de jornada: Jornada ordinària amb disponibilitat horària.
Nombre de places: 1.
Sistema de selección: Concurs específic
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i la categoria professional i les retribucions vigents a l'Ajuntament.
...
2. Requisits de participació. Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o d'Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents.
b) Tenir 16 anys i no haver complert 65 en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
c) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent
ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes per accedir a l'ocupació pública.
e) Estar en possessió del Grau universitari en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Informàtica o titulació equivalent.
f) Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
3a.- Presentació de sol·licituds
3.1 Documentació necessària per participar.
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, dins del termini i en el lloc establerts en la base 3.2., la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació expressa del procés selectiu al qual fa referència.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
c) Fotocòpia del títol acadèmic requerit en la base 2a. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal que estigui homologat per part del Ministeri d'Ensenyament, Cultura i Esports i que se'n presenti la corresponent traducció jurada.
d) Currículum vitae en el qual s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:
- Dades personals i de contacte.
- La formació acadèmica reglada.
- La formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs o seminari i l'entitat certificadora.
- L'experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs i càrrecs ocupats, temps durant el qual s'ocuparen i, de manera detallada, les funcions desenvolupades.
- Els coneixements i certificats lingüístics.
- Els carnets de conduir de què hom disposa.
e) Documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària al·legades. Per exemple:
- Per experiència professional a l'administració pública en llocs de treball de caràcter tècnic relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: Certificat de serveis prestats en model Annex I, signat per fedatari públic.
- Pel que fa a l'experiència laboral en el sector privat: fotocòpia de l'Informe de la Vida Laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i document on s'acrediti, d'una banda, el temps treballat, i de l'altra, la categoria professional i/o les funcions o projectes desenvolupats en cada lloc de treball.
- Pel que fa a la formació, fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre, entitat o empresa corresponent. En el cas que s'al·legui una titulació emesa a l'estranger, la persona aspirant haurà d'aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya, és valorarà especialment els certificats dels fabricants d'equipaments, sistemes operatius i bases de dades d'ús més generalitzat i vinculats al lloc de treball.
- L'experiència laboral o la formació que s'al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.
- Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió, si escau, del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC 5610). En cas de no presentar-se l'acreditació documental corresponent, caldrà realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana prevista en la base 7.2.
Els mèrits que constin al currículum però que no quedin acreditats documentalment no seran valorats.
3.2 Lloc i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 13 de maig a l' 1 de juny de 2016, a.i.}, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l'article 38.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia