jueves, 12 de mayo de 2016

1 tècnic/a superior a temps parcial per a la província de Castelló, com a personal temporal adscrit a l’encàrrec de gestió del projecte LIFE Renaix El Bosc (LIFE 11 NAT ES 000706), . Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)

En la pàgina web de VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, www.vaersa.com, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic/a superior a temps parcial per a la província de Castelló, com a personal temporal adscrit a l’encàrrec de gestió del projecte LIFE Renaix El Bosc (LIFE 11 NAT ES 000706), projecte cofinançat per la Comissió Europea a través del programa LIFE, l’execució del qual s’ha encarregat a la societat mercantil VAERSA, que té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat.
La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el curriculum vitae per a optar a la plaça (experiència laboral, formació acadèmica, formació complementària i resta de requisits) haurà de realitzar-se durant el termini de presentació de candidatures i no es prendrà en consideració la presentada amb posterioritat, havent de realitzar-se necessàriament a través de la plataforma informàtica destinada a açò, www.vaersa.com, prèvia acceptació de la política de privacitat de dades de VAERSA, a fi de complir amb els requisits i exigències de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El termini de presentació de candidatures serà de set dies naturals. El dia d’inici del còmput d’aquest termini serà el mateix dia de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {de l' 11 al 17 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia