miércoles, 4 de mayo de 2016

2 Agents cívics, en règim de funcionaris interins, durant el període d'estiu, a l'Ajuntament de Banyoles (Girona)

Ajuntament de Banyoles EDICTE sobre aprovació de les bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció de dues persones com a agents cívics.
De conformitat amb el que disposa l'article 76 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa púbic que per acord de la Junta de Govern Local de la Corporació, de data 18 d'abril de 2016, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció de dues persones com a Agents cívics, en règim de funcionaris interins, durant el període d'estiu, a l'Ajuntament de Banyoles, el text íntegre de les quals s'ha publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 81, de 28 d'abril de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia