miércoles, 4 de mayo de 2016

borsa de treball per a contractacions laborals temporals per cobrir vacants sobrevingudes o substitucions del personal de la Llar d'Infants Alt Foix de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. (Barcelona)

Ajuntament de Torrelles de Foix ANUNCI sobre aprovació de les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de contractacions laborals temporals per cobrir vacants sobrevingudes o substitucions del personal de la llar d'infants Alt Foix.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 d'abril de 2016, s'han publicat íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a contractacions laborals temporals per cobrir vacants sobrevingudes o substitucions del personal de la Llar d'Infants Alt Foix de l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 5 al 24 de maig de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el Tauler d'anuncis de la Corporació.  torrellesdefoix.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia