martes, 10 de mayo de 2016

2 places d’Intendent/a Principal Policia Local. (A1). Bases. Ajuntament de València

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 d’abril de 2016, va adoptar l’acord següent: De conformitat amb els documents que es troben en l’expedient, la normativa relacionada en el mateix, l’informe del Servici de Personal i de Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, i de conformitat amb allò que s’ha assenyalat en l’article 127.1.h) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local.
PRIMER.- Aprovar les Bases que a continuació es detallen, de la convocatòria per a proveir en propietat huit places d’Intendent/a Principal Policia Local.
BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR EN PROPIETAT 8 PLACES D’INTENDENT/A PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA.
És objecte d’estes bases, aprovades per la Junta de Govern Local de data 1 d`abril de 2016, la provisió en propietat de huit places d’intendent principal de la Policia Local de l’escala: administració especial; subescala: servicis especials; classe: policia local i els seus auxiliars; escala superior, grup A1 de titulació de l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, quatre d’elles proveïdes per promoció interna, dos per mobilitat i dos per torn lliure d’acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana i en el Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’establixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
El procediment selectiu serà el de CONCURS OPOSICIÓ per al torn de promoció interna, CONCURS per al de mobilitat i OPOSICIÓ per al torn lliure.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia