martes, 10 de mayo de 2016

4 places d’Inspector/a Policia Local. (A2). Bases. Ajuntament de València

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 d’abril de 2016, va adoptar l’acord següent: De conformitat amb els documents que es troben en l’expedient, la normativa relacionada en el mateix, l’informe del Servici de Personal i de Fiscal Gastos de la Intervenció General Municipal, i de conformitat amb allò que s’ha assenyalat en l’article 127.1.h) de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local.
PRIMER.- Aprovar les Bases que a continuació es detallen, de la convocatòria per a proveir en propietat dèsset places d’Inspector/a Policia Local.
BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR EN PROPIETAT 17 PLACES D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA
És objecte d’estes bases, aprovades per la Junta de Govern Local amb data 1 d`abril de 2016, la provisió en propietat de dèsset places d’inspector/a de la Policia Local de l’escala d’administració especial; subescala: servicis especials; classe: policia local i els seus auxiliars; escala tècnica: grup A2 de titulació de l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, nou de les quals es proveïxen per promoció interna, quatre per torn lliure i quatre per mobilitat, d’acord amb les disposicions de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1999, de 19 d’abril, de Policies Locals i de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, i del Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’establixen les bases i els criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana.
El procediment selectiu serà el de CONCURS OPOSICIÓ per al torn de promoció interna, CONCURS per al de mobilitat i OPOSICIÓ per al torn lliure.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia