martes, 10 de mayo de 2016

borsa d'interinatges d'agent interí de la Policia Local. Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

Per Decret d'alcaldia núm 39/2016 de data 5/5/2016 s'ha aprovat la convocatòria urgent que regirà el procés de selecció d'una borsa d'interinatges d'agent interí de la policia local, per tal de poder donar cobertura a les necessitats de personal interí durant la temporada turística
Les bases que regiran aquest procés de selecció seran les que es van aprovar per Junta de Govern Local de data 23/12/2015 publicades al BOPT núm 3 de 7/1/2016 I aclariment de les bases publicat al BOPT núm 35 de 22/2/2016
Es fa constar que els aspirants aprovats en el procés de selecció que ha conclòs en data 28/4/2016 segueixen formant part de la borsa d'interinatges
Aquestes bases es troben inserides en el tauler d'edictes municipal i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Demanda d'ocupacio: Oferta pública d'ocupació), així com les bases generals.
Tenint en compte que es tracta d'un procediment d'urgència, les instàncies es presentaran dins el termini de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el BOPT o DOGC {de l' 11 al 20 de maig de 2016, a.i.}
Tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques es regirà pel que disposen les bases generals, aprovades per la Comissió de Govern de l'Ajuntament el 26.03.2001 i publicades en el BOPT Núm. 80, de 06.04.2001.
Atenent el principi de legalitat i el de jerarquia normativa, tant les Bases específiques com les Bases Generals que regeixen aquest procés, han de ser interpretades segons el nou Estatut Bàsic de la Funció Pública, per la qual cosa, qualsevol base que contradigui o s'oposi a aquest ha de ser reemplaçada per l'article corresponent de la Llei 7/2007.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia