martes, 10 de mayo de 2016

ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

Primer 1. Objecte 1. Convocar, per a l’exercici 2016, les ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional, regulades per l’Ordre 1/2016, de 20 de gener (DOCV 7705, 26.01.2016), de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat.
2. Es consideren com a objecte d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal les següents:
a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.
3. Les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d’atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L’atenció residencial podrà desenvolupar-se en residències i habitatges tutelats.
4. Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l’any natural corresponent a aquesta convocatòria.
Segon. Beneficiaris 1. Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
2. Els beneficiaris d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal hauran de posseir els requisits següents:
a) Ser menor de 65 anys.
b) Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
c) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o li dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
3. En el cas d’ajudes de transport, a més, és necessari:
a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
b) No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
4. Els beneficiaris d’ajudes per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran de posseir els requisits següents:
a) Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.
b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, per estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, no tindre domicili o tindre una situació familiar greu que impedisca l’atenció de l’individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el medi familiar.
c) No tindre recursos econòmics individuals i familiars suficients per a afrontar el preu d’un servei d’atenció residencial especialitzada.
5. En tot cas, els beneficiaris de les ajudes hauran de tindre els requisits que s’estableixen amb anterioritat a la data de la presentació de la sol·licitud.
6. Així mateix, és necessària la idoneïtat de l’actuació o ajuda sollicitada per a cobrir les necessitats que planteja el sol·licitant, que haurà de ser avaluada per l’òrgan instructor, d’acord amb les condicions per a la concessió.
Quart. Termini i lloc on s’han de presentar les sol·licituds 1. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal serà de 30 dies naturals comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {de l' 11 de maig al 9 de Juny de 2016, a.i.}
2. Les sol·licituds d’ajudes per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional podran presentar-se a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i el termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 1 de desembre de 2016, a fi de poder atendre necessitats i causes sobrevingudes al llarg de l’exercici.
3. La sol·licitud de subvenció podrà ser formalitzada per mitjà de la presentació i l’emplenament de l’imprés de sol·licitud, d’acord amb el model de l’annex I d’aquesta resolució.
Aquest model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i serveis».
4. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, que s’indica en l’article següent, s’han de presentar preferentment en el registre d’entrada de les direccions territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives corresponents al municipi en què resideix el sol·licitant, sense perjuí de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia