martes, 10 de mayo de 2016

ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal de persones amb diversitat funcional

D’acord amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
Primer. Beneficiaris Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
Segon. Objecte Es consideren com a objecte d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal les següents:
a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds d’ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal serà de 30 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia