martes, 10 de mayo de 2016

ajudes a l’estudi per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials a centres propis de la Universitat de València, curs 2015-2016.

BDNS (Identif.): 305522
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se’n publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual podeu consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions,
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans.
Primer. Beneficiaris Les persones destinatàries són estudiants i estudiantes matriculats en el curs 2015-2016 a centres propis de la Universitat de València que tinguen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que cursen qualsevol dels estudis següents:
a) Estudis conduents a l’obtenció dels títols oficials de graduat/ada, llicenciat/ada i enginyer/a, inclosos els cursos d’adaptació als estudis de grau i els complements de formació de segons cicles de llicenciatures i enginyeries.
b) Estudis conduents a l’obtenció del títol oficial de màster. En el cas de màsters interuniversitaris, per accedir a aquestes ajudes els estudiants han d’haver formalitzat la matrícula i haver pagat les taxes corresponents a la Universitat de València.
Segon. Objecte Ajudes econòmiques per a estudiants i estudiantes que cursen estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria o màster oficial a centres propis de la Universitat de València i que complisquen els requisits econòmics, patrimonials i acadèmics indicats en aquesta convocatòria.
Tercer. Bases reguladores Resolució d’11 d’abril de 2016, de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials a centres propis de la Universitat de València, curs 2015-2016. URL: http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/beques-ajudes/universitat-valencia/ajudes-estudi-1285846665423.html
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {de l' 11 de maig al 9 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia