miércoles, 4 de mayo de 2016

borsa de treball de Peó Poliesportiu (AP). Ajuntament de Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina. BASES BORSA DE TREBALL PEÓ POLIESPORTIU
BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ POLIESPORTIU PER A L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Primera.- De l’objecte de la convocatoria. 1.- És l’objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de PEÓ POLIESPORTIU (agrupació professional) per a futures contractacions, segons les necessitats de l’Ajuntament, amb caràcter laboral i de duració determinada.
2.- Les bases de la present convocatòria es publicaran en el tauler d’edictes de la Casa Consistorial, en la seu electrònica municipal i en el BOP d’Alacant.
Tant la convocatòria com la resta d’anuncis es publicaran en el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i en la seu electrònica municipal (www.cocentaina.sedelectronica.es).
A efectes informatius, tant les bases com la convocatòria i tots els anuncis referents a aquest procés es publicaran també en la pàgina web municipal (www.cocentaina.es) en l’apartat de d’oposicions i borses de treball del tauler d’anuncis. .
Segona.- De les condicions dels aspirants. 1.- Per a prendre part en aquesta borsa de treball és necessari:
a) Tenir nacionalitat espanyola o tenir la ciutadania de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en què s’aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, per ser llocs de treball de caràcter laboral a més dels anteriors, podran participar les altres persones estrangeres que tinguen la seua residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l’autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes que preveu l’art. 57 del RD Legislatiu 5/2015, Text refós Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de la Llei 7/2007.
b) Tenir complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del Certificat d’Escolaritat o d’Estudis Primaris o equivalent.
d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les seues funcions.
Les persones que tinguen la condició de discapacitades, hauran d’acreditar l’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a les places objecte de la present convocatòria, mitjançant dictamen expedit, per un equip multiprofessional competent. En qualsevol altre cas, no es considerarà l'admessió a aquesta borsa de treball. Tot això, d'acord amb l’article 37 del RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
f) No estar afectat per incompatibilitat o cap incapacitat per a prestar serveis en aquesta Administració Pública de conformitat amb el que estableixen les lleis.
g) Estar en possessió del permís que habilita per a la conducció de vehicles de la classe B.
Tercera.- De les sol·licituds. 1.- Les sol·licituds per a prendre part en aquest concurs s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa-Presidenta de la corporació, podent utilitzar el model d’instància que figura en l’annex III, que serà facilitat a les persones interessades que així ho desitgen a l’oficina d’informació i registre d’aquest ajuntament, ubicada a la plaça de la Vila, 1 i en la seu electrònica municipal (http://www.cocentaina.sedelectronica.es) en l’apartat CIUTADANA - OCUPACIÓ.
2.- La presentació de sol·licituds ha d’efectuar-se en el Registre General de l’Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic) en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis de la corporació i l’apartat TAULER d’anuncis de la seu electrònica municipal (http://www.cocentaina.sedelectronica.es).
{del 5 al 19 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia