miércoles, 4 de mayo de 2016

borsa de treball de MONITORS/ES ESPORTIUS/VES (grup C2). Ajuntament de Cocentaina.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES ESPORTIUS/VES PER A L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA.
Primera.- De l’objecte de la convocatòria. 1.- És l’objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de MONITORS/ES ESPORTIUS/VES (grup C2) per a futures contractacions, segons les necessitats de l’Ajuntament, amb caràcter de personal laboral i de duració determinada.
2.- Les necessitats a cobrir són les assignades als llocs de treball de MONITORS/ES ESPORTIUS/VES i en concret la formació dels participants en les escoles esportives municipals i/o altres activitats organitzades per l’Ajuntament en matèria esportiva, en relació a les següents disciplines o especialitats:
-NATACIÓ
-PATINATGE
-FUTBOL-FUTBOL SALA
-TENNIS
-GIMNÀSTICA RÍTMICA
-BÀSQUET
-AQUAFITNESS
-VOLEIBOL
-ATLETISME
-CLASSES DIRIGIDES DE SALA (Pilates, Aeròbic, Gimnàstica de manteniment, Crossfit...) 
3.- Les bases d'aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d’edictes de la Casa Consistorial, en la seu electrònica municipal i en el BOP d’Alacant. 
Tant la convocatòria com la resta d’anuncis es publicaran en el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i en la seu electrònica municipal (www.cocentaina.sedelectronica.es).
A efectes informatius, tant les bases com la convocatòria i tots els anuncis referents a aquest procés es publicaran també en la pagina web municipal (www.cocentaina.es) en l’apartat de d’oposicions i borses de treball del tauler d’anuncis.
Segona.- De les condicions dels aspirants. 1.- Per a participar en aquesta borsa de treball és necessari:
a) Tenir nacionalitat espanyola o tenir la ciutadania de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en què s’aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, per ser llocs de treball de caràcter laboral, a més dels anteriors, podran participar les altres persones estrangeres que tinguen la seua residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l’autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes que preveu l’art. 57 del RD Legislatiu 5/2015, Text refós Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
b) Tenir complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió de títol de Formació Professional o Cicles Formatius de Grau Mitjà en l’àrea d’esports, equivalent i/o superior.
d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les seues funcions. 
Les persones que tinguen la condició de discapacitades, hauran d’acreditar l’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a les places objecte de la present convocatòria, mitjançant dictamen expedit, per un equip multiprofessional competent. En qualsevol altre cas no es considerarà l'admissió a aquesta borsa de treball. Tot això, d'acord amb l’article 37 del RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
f) No estar afectat per incompatibilitat o cap incapacitat per a prestar serveis en aquesta Administració Pública de conformitat amb el que estableixen les lleis.
Tercera.- De les sol·licituds. 1.- Les sol·licituds per a prendre part en aquest concurs es dirigiran a la Sra. Alcaldessa-Presidenta de la corporació, podent utilitzar el model d’instància que figura en l’annex II, que serà facilitat a les persones interessades que així ho desitgen en l’oficina d’informació i registre d’aquest ajuntament, ubicada a la plaça de la vila, 1 i en la seu electrònica municipal (http://www.cocentaina.sedelectronica.es) en l’apartat CIUTADANA - OCUPACIÓ.
En la sol·licitud s’ha d'indicar clarament a quin o quines disciplines o especialitats s’opta, de les indicades en l’article 1.2, en consonància amb els mèrits i formació acreditats i presentats. Es pot optar per una o diverses especialitats.
2.- La presentació de sol·licituds ha d’efectuar-se en el Registre General de l’Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic) en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis de la corporació i l’apartat TAULER d’anuncis de la seu electrònica municipal (http://www.cocentaina.sedelectronica.es). {del 5 al 19 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia