miércoles, 4 de mayo de 2016

- TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ GOVERN LOCAL (S-01/16) - TÈCNIC SUPERIOR RELACIONS INTERNACIONALS (S-03/16) - TÈCNIC SUPERIOR RECURSOS HUMANS (S-04/16) CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ D'ESPAIS ESCÈNICS DE L'INSTITUT DEL TEATRE (S-02/16). Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, per Decret del diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 21 d'abril de 2016, convoca, procés selectiu per proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball de:
- TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ GOVERN LOCAL (S-01/16)
- TÈCNIC SUPERIOR RELACIONS INTERNACIONALS (S-03/16)
- TÈCNIC SUPERIOR RECURSOS HUMANS (S-04/16)
Així mateix, necessita proveir mitjançant nomenament de personal funcionari interí, el lloc de CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ D'ESPAIS ESCÈNICS DE L'INSTITUT DEL TEATRE (S-02/16)
de conformitat amb el que s'estableix a l'article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95, 96 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació a la selecció del personal interí.
Les bases de les convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 29 d'abril de 2016, s'han exposat al tauler d'edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 - Barcelona, i es poden consultar igualment a Internet: a l'adreça http://www.diba.cat.
Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en paper:
- En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: http://seuelectronica.diba.cat/ (apartat recursos humans).
- En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
- oficina de registre del recinte de l'Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d'Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
- oficina de registre de les Llars Mundet -edifici Serradell Trabal-, passeig de la Vall d'Hebron, 171, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
- oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
- Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 4 al 13 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia