martes, 3 de mayo de 2016

1 professor/a de l'àmbit social, (A1), de l' Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1/4/2016 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria que regirà el procés de selecció d'un lloc de treball de professor/a de l'àmbit social, laboral fix, assimilada grup A, subgrup A1, a cobrir pel sistema de concurs oposició lliure, provinent de l'oferta de l'any 2010
Aquestes bases han estat publicades íntegrament al BOPT núm. 80 de data 27 d'abril de 2016
Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el DOGC.{del 4 al 23 de maig de 2016, a.i.}  - www.cambrils.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia