miércoles, 11 de mayo de 2016

1 Tècnic mitjà/na d'esports. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ANUNCI sobre provisió de places.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant la Junta de Govern Local de data 18 d'abril de 2016, va aprovar la convocatòria de selecció per sistema de concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic mitjà/na d'esports. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de maig de 2016.
Les sol·licituds per a la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 12 al 31 de maig de 2016, a.i.}  -  www.santsadurni.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia