miércoles, 11 de mayo de 2016

14 places de Treballador/a social (A2), 8 places d'Educador/a social (A2), Ajuntament de Sabadell

En data 29 de març 2016 la Junta de Govern Local ha aprovat les bases, modificades en la Junta de Govern Local de data 11 d'abril de 2016, del concurs oposició per proveir les següents places, corresponents a l'oferta pública d'ocupació 2008, 2009 i 2010.
- CODI COA2-8-08/09/10: 27 places de Treballador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe diplomada, així com el 10% addicional a les places compromeses.
D'aquestes places 13 resten reservades al torn de promoció interna, i 1 plaça resta reservada al torn de reserva per a la integració social de persones amb discapacitats.

- CODI COA2-9-08/09/10:17 places d'Educador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe diplomada.
D'aquestes places 9 resten reservades al torn de promoció interna.

Tanmateix el regidor de Nova economia i serveis centrals, en data 11 d'abril de 2016, ha aprovat la convocatòria d'aquestes places per decret núm. 3622/2016.
Els processos selectius d'aquestes places es regiran per les bases de la convocatòria que han estat publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. de registre 022016006521, de data 27 d'abril de 2016.
Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives, es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament o bé tal i com determina l'art. 38 de la Llei 30/1992, dins el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà següent de la darrera publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 12 al 31 de maig de 2016, a.i.} o al Boletín Oficial del Estado.   www.sabadell.cat/es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia