miércoles, 11 de mayo de 2016

1 Tècnic/a de comunicació (A2) -interinitat-; i borsa de treball. Ajuntament de Matadepera (Barcelona)

BASES ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ AMB CARÀCTER TEMPORAL I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AQUESTA CATEGORIA.
1. Objecte de la convocatòria. És objecte d'aquesta convocatòria l'aprovació de les bases per a la cobertura de llocs de treball de personal funcionari o personal laboral per cobrir les necessitats temporals de contractació i la creació d'una borsa de treball de TÈCNICS DE COMUNICACIÓ, grup A subgrup A2, d'acord amb la classificació de llocs de l'Ajuntament de Matadepera.
En aquests moments l'Ajuntament necessita realitzar la següent contractació:
1 Tècnic/a de comunicació : Jornada ordinària de treball de 37,5 h setmanals
Causa de la contractació : Substitució per maternitat.
3. Requisits dels aspirants. Per a esser admesos/es a la realització de les proves selectives, els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge d'espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Les persones estrangeres a les quals es fa referència en els apartats anteriors, així com les persones estrangeres amb residencia legal a Espanya, podran accedir com a personal laboral en igualtat de condicions de qui disposi la nacionalitat espanyola.
b) No haver estat mai separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, les Comunitats Autònomes o l'Administració Local i no trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de funcions publiques.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
d) Coneixements suficients de les dues llengües oficials a Catalunya a nivell oral i escrit.
En el cas de la llengua catalana s'acreditarà amb el certificat de nivell C de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents. Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la corresponent prova.
Per a la llengua castellana: Els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions següents:
1. Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.
2. Diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
3. Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
En cas contrari aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la superació de la corresponent prova.
Aquesta prova es qualificarà com a "apte" o "no apte".
e) Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. L'acreditació s'efectuarà mitjançant fotocòpia del DNI o document identificació legal equivalent vigent.
f) Acreditar estar en possessió del títol universitari de grau o diplomat en periodisme, comunicació audiovisual o equivalent. S'acreditarà mitjançant fotocòpia del títol corresponent i/o certificació d'equivalència emesa pel centre oficial corresponent. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.
g) Estar en possessió de carnet de conduir B1 vigent
4. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de formalitzar en un model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament en les dependències municipals. Es poden presentar a L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , Plaça de l'Ajuntament, 1, de dilluns a divendres, de les 9,00 a les 14,00 hores i dimecres tarda de 16.00 a 19.00 h o bé es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener. En aquest supòsit, l'aspirant haurà de comunicar immediatament aquest fet a l'Ajuntament de Matadepera via fax, trucada telefònica o e-mail (rrhh@matadepera.cat) Així mateix, i a l'efecte de poder tramitar les sol·licituds per mitjans telemàtics s'estarà a allò que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran a aquelles dependències, abans del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació en correus.
Les persones que desitgin prendre part en els processos selectius, hauran de presentar la corresponent sol·licitud en el termini de 10 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el DOGC.{del 12 al 21 de maig de 2016, a.i.}  -  www.matadepera.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia