lunes, 2 de mayo de 2016

1 tècnic/a mitjà/ana adscrit a recursos humans . Ajuntament d'Olot (Girona)

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'abril de 2016 es van aprovar les bases i la convocatòria que han de regir la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a mig, adscrit a Recursos Humans, especialitat gestió de la retribució i compensació, mitjançant concurs oposició lliure, i la constitució d'una borsa de treball.
L'anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 77 de 22 d'abril de 2016.
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 29 d'abril al 18 de maig de 2016, a.i.}
Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.olot.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia