domingo, 15 de mayo de 2016

15 places de monitors de casal d'estiu. Ajuntament de Tona (Barcelona)

L'Ajuntament de Tona convoca concurs públic per a cobrir 15 places de monitors del casal d'estiu, de caràcter laboral temporal.
La convocatòria i les bases d'aquest procés selectiu van ser aprovades per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 d'abril de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 9 de maig de 2016.
Les instàncies, d'acord amb el model normalitzat, que es pot trobar a la pàgina web municipal (www.tona.cat), degudament signades i adreçades al Sr. Alcalde es presentaran al registre general de l'Ajuntament en horari de d'oficina o en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/92, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini improrrogable de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al DOGC. S'hi haurà d'adjuntar el currículum, així com la documentació assenyalada a la base 3 (Presentació de sol·licituds).{del 14 de maig al 2 de juny de 2016, a.i.}
Els successius anuncis referits a la plaça esmentada es faran públics en el taulell d'anuncis de la Corporació, a la pàgina web www.tona.cat i quan sigui preceptiu, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia