domingo, 6 de marzo de 2016

1 operari/ària de neteja (E/AP) adscrit/a a l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació d'un/a OPERARI/ÀRIA DE NETEJA adscrit/a a l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE), pel procediment de concurs oposició, amb caràcter laboral eventual i amb nivell equiparat al grup de funcionaris E/AP, mitjançant contracte laboral eventual, amb les funcions següents:
1. Executar el servei de neteja en els edificis i equipaments de les instal·lacions juvenils de l'INJOVE.
2. Tenir cura dels instruments, productes i utensilis de neteja.
3. Utilitzar i manipular correctament els productes de neteja.
4. Mantenir ordre a l’espai i als elements i mobiliari del centre de treball.
5. Realitzar tasques de neteja puntuals per necessitats de serveis extraordinaris.
6. Tasques de bugaderia.
7. Supervisar l'estat de les instal·lacions i revisar els inventaris.
8. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Les persones que superin el procés selectiu i que no obtenguin el lloc de treball convocat passaran a formar part d’una borsa de feina per cobrir vacants o substitucions que es puguin produir fins que es faci una nova convocatòria. El funcionament d'aquesta borsa es regirà per les normes de funcionament establertes a la base tretzena d'aquestes bases.
2. CONDICIONS I REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES ASPIRANTS. Per ser admeses al concurs oposició, les persones que hi aspirin han de complir els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l'establert en l'article 57 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel què s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP).
2. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
3. Tenir complerts 16 anys i no excedir, si s'escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública.
5. Estar en possessió del certificat d'estudis. Les persones aspirants d'altres estats que es trobin en els supòsits de l'article 57 del TRLEBEP hauran d'estar en possessió d'alguns dels títols reconeguts a Espanya, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en la matèria. Així mateix, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, per la qual cosa se'ls podrà exigir la superació de proves de coneixement d'aquestes llengües.
6. No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents al lloc de feina que es vol ocupar, sens perjudici de l'examen posterior específic per al lloc a cobrir que acrediti que està capacitat per al desenvolupament normal de les funcions pròpies d'aquest.
7. No trobar-se inclosos en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.
8. Tenir carnet de conduir B.
3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS . Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu s’han de formular en document normalitzat, adjuntant-hi la documentació següent:
1. Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
2. Original o fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. En cas que la titulació figuri en una altra llengua diferent a la catalana o a la castellana (llengües oficials de les Illes Balears), serà necessari aportar el títol traduït per un intèrpret jurat a alguna d’aquestes dues llengües.
3. Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti estar en possessió del carnet de conduir B.
4. Currículum, amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria i mèrits que s’al·leguen. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada i/o els crèdits de cada acció formativa.
5. Qualsevol altra documentació referent als requisits exigits a la convocatòria.
6. La documentació acreditativa (originals o fotocòpies compulsades) dels mèrits que s’al·leguin. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats, ni tampoc els que no s’hagin al·legat o presentat juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, o bé en el termini atorgat per esmenar deficiències en la sol·licitud presentada.
7. Acreditació dels coneixements de llengua o llengües estrangeres: fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua o llengües estrangeres, expedits per un òrgan oficial.
Únicament resten exceptuades d’aquesta exigència les acreditacions referides als serveis prestats a l'Institut de la Joventut de Menorca, les quals s’efectuaran mitjançant document expedit per l'INJOVE i s’aportaran d’ofici a l’expedient, sempre amb independència que ho hagin d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu.
Per ser admesos en el procés de selecció, n’hi haurà prou que els aspirants manifestin en la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides en la base segona, amb independència que ho hagin d’acreditar posteriorment, en finalitzar el procés selectiu.
Les persones sol·licitants hauran d'autoritzar expressament a l'INJOVE a fer ús de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.
Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la persona interessada a fi que el corregeixi en un termini de deu dies, de conformitat amb l’article 71 de la LRJPAC. El fet de no esmenar els defectes assenyalats en el requeriment dintre del termini establert per fer-ho suposarà que es consideri que l’aspirant ha desistit de la seva sol·licitud.
Els errors de fet que es poguessin advertir podran ser corregits en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada.
4. LLOC, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS. Les sol·licituds i documents annexos requerits en la convocatòria s’hauran de presentar a l'oficina de l'Institut de la Joventut de Menorca, situada a la Plaça de la Biosfera 5, 07703 de Maó.
També es poden presentar en la forma establerta en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (des d'ara LRJPAC), sens perjudici dels altres mitjans prevists a la norma.
Les sol·licituds es presentaran mitjançant la instància tipus que s’adjunta com a annex a aquestes bases, que estarà a disposició de totes les persones interessades tant a l'oficina central de l'Institut de la Joventut de Menorca com en el seu web (www.injovemenorca.com).
El termini per a la presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptadors des de la publicació de la convocatòria en el BOIB.{del 2 a l' 11 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia