sábado, 5 de marzo de 2016

1 ajudant tècnic de qualitat, de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

Bases de la convocatòria
1. Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds per ser admeses en aquest procés selectiu:
I. Tenir la nacionalitat espanyola, o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 de l’EBEP, permetin accedir a l’ocupació pública com a personal laboral.
II. Tenir més de 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
III. No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni haver estat inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacionals d’un altre estat, no han d’estar inhabilitades o en una situació equivalent ni han d’haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que els impedeixi, en el seu estat, accedir a l’ocupació pública.
IV. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions següents:
— Donar suport en la gestió de programes de garantia de qualitat institucional i en els processos d’avaluació i mantenir les relacions de caràcter tècnic que se’n derivin.
—Participar en els processos d’avaluació de la qualitat (seguiment dels ensenyaments universitaris oficials, renovació de l’acreditació dels ensenyaments universitaris oficials, professorat, centres i altres avaluacions externes) i gestionar i participar en l’elaboració d’informes sobre el desenvolupament d’aquests processos.
— Col·laborar en la consolidació de la cultura de l’assegurament de la qualitat a l’Agència.
— Contribuir al manteniment i al desenvolupament de la garantia de qualitat interna.
— Dur a terme altres tasques similars encomanades.
V. Tenir un títol universitari oficial, un títol de formació professional de tercer grau o un títol equivalent, o estar en condicions d’obtenir-ne un en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
2. Sol·licituds i documentació
I. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s’ha d’ajustar al model que s’adjunta com a annex a aquesta Resolució, que es pot descarregar de la pàgina web de l’Agència (www.aquib.org).
II. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Agència (ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta, porta 8. 07121 Palma) o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
III. El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds és inhàbil o és un dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent. {del 6 al de març de 2016, a.i.}
IV. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
b) Un currículum actualitzat, en el qual s’ha de fer constar la informació següent: les dades personals (adreça, telèfon i adreça electrònica); la formació (titulacions acadèmiques, estudis, cursos, seminaris, publicacions, idiomes, etc.), i l’experiència professional (amb descripció d’entitats, llocs ocupats i temps que s’han ocupat). Els coneixements i l’experiència professional s’han d’acreditar mitjançant els títols i els certificats corresponents (originals o fotocòpies compulsades).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia