domingo, 6 de marzo de 2016

Borsa de treball de capatàs de brigada (C2) de l'Institut de la Joventut de Menorca,

... convocatòria i les bases per a la constitució d'una borsa per proveir vacants de capatàs de brigada de l'Institut de la Joventut de Menorca, transcrites a continuació:
L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu per a la constitució d'una borsa per a la cobertura de vacants o substitucions de capatàs de brigada de l'Institut de la Joventut de Menorca, plaça equiparada al grup de classificació professional C2 i amb les funcions següents:
1. Arribar als objectius marcats per gerència.
2. Dirigir i assignar tasques a la brigada de manteniment de les instal·lacions de l'Injove.
3. Responsabilitzar-se del bon funcionament de la maquinària de les instal·lacions.
4. Responsabilitzar-se del manteniment de les instal·lacions.
5. Encarregar-se de l'inventari de serveis de totes les instal·lacions de l'Injove a excepció de les cuines.
6. Vetllar per prevenir i/o erradicar els riscos laborals del seu equip.
7. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals que han de regir el procediment de selecció del personal funcionari interí i del personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca, així com pel document annex que conté el barem de mèrits, aprovats pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2012 i publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 150 de 16 d’octubre de 2012.
Els llocs de treball als quals poden ser destinades les persones aspirants són tots els dels serveis de l'Institut de la Joventut de Menorca per als quals es requereixi aquesta categoria laboral.
PRIMERA. Requisits i condicions específiques dels/de les aspirants
A més dels requisits i les condicions generals exposades en el punt cinquè de les bases generals esmentades, els aspirants han de reunir els següents requisits:
  • Graduat en Educació Secundària Obligatòria o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.
  • Carnet de conduir B1.
SEGONA. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu s’han de formular en document normalitzat, al qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:
1. Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant o, si no té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat i que autoritzi a treballar.
2. Original i còpia o fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. Si la titulació figura en una llengua diferent a la catalana o a la castellana (llengües oficials de les Illes Balears), s’ha d’aportar el títol traduït per un intèrpret jurat en alguna d’aquestes dues llengües.
3. Original i còpia o fotocòpia compulsada del document que acrediti estar en possessió del carnet de conduir B o superior.
4. Curriculum vitae, amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria i mèrits que s’al·leguen. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada o els crèdits de cada acció formativa. (No s’ha d’adjuntar cap document dels mèrits que s’al·leguen; aquests se sol·licitaran segons l’establert en la base quarta, Valoració de mèrits.)
TERCERA. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per formar part d’aquesta borsa de treball és de deu dies naturals comptats a partir del següent a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB.{del 2 al 11 de març de 2016, a.i.} A efectes informatius també es publicarà al tauler d’anuncis i al web de l'Institut de la Joventut de Menorca (www.injovemenorca.com) i del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l'Institut de la Joventut de Menorca o al Consell Insular de Menorca (oficines d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la Biosfera, 5, de Maó, i a la plaça de la Catedral, núm. 5, de Ciutadella). També es pot presentar la documentació en la forma establerta en l’article 38.4 de l’LRJPAC, sens perjudici dels altres mitjans prevists en la norma.
Si la sol·licitud es presenta en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert perquè pugui ser datada i segellada abans de ser certificada. Si no es fa d’aquesta manera, no es podrà considerar com a presentada en aquella data.
En el cas de presentar la sol·licitud en un lloc diferent del Registre General de l'Institut de la Joventut de Menorca o del Consell Insular de Menorca, la persona interessada ho ha de comunicar a l'Institut de la Joventut de Menorca mitjançant correu electrònic a info@injovemenorca.com.
Es convocarà les persones aspirants per dur a terme la prova que s'especifica en la base quarta al llarg dels seixanta dies següents a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia