martes, 8 de marzo de 2016

1 Delegat/da d’Eivissa a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

1. Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir el lloc de DELEGAT/DA D’EIVISSA com a personal directiu professional de naturalesa laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció,  regulada pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost.
2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i procés selectiu, d’acord amb el següent:
a) Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, per ser admeses en aquest procés selectiu.
I. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, permetin l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral.
II. Haver complit els setze anys i no superar l’edat de jubilació ordinària establerta legalment. 
III. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública, ni estar inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
IV. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per l’exercici de les funcions següents: Direcció tècnica, programació, coordinació, impuls i avaluació de l'activitat de la Delegació d'IB3 i representar a l'empresa a Eivissa i Formentera. Supervisar l'activitat de les contractistes de producció d'informatius i programes en coordinació amb la direcció de la televisió i de la ràdio.
V. Estar en possessió del títol de llicenciatura, diplomatura o grau a l’àmbit de les ciències de la comunicació i similars o en condicions d’obtenir-lo en la data en que acabi el termini de presentació de les sol·licituds o certificar al manco 5 anys d’exercici professional dins el sector de la comunicació.
VI. Presentació d’un projecte amb proposta de model de gestió per accentuar el pes a implementar a l’illa d’Eivissa i de Formentera d’IB3 ràdio i televisió i objectius a aconseguir en el desenvolupament de les tasques del lloc de feina (màxim 3 fulles, 1000 paraules).
b) Sol·licituds i documentació
 I. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s’ha d’ajustar al model que s’adjunta en forma d’annex.
 II. Totes les sol·licituds s’han de presentar al Registre de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 III. Termini per presentar les sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de l’endemà hàbil de la publicació d’aquest document en el BOIB.{del 9 al 16 de març de 2016, a.i.} Aquesta publicació ha de quedar certificada de forma fefaent.
IV. Documentació. Junt amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones interessades han d’adjuntar:
1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
2. Currículum Vitae, actualitzat, en el que es faran constar:
a) Les dades personals (direcció, telèfon i correu electrònic).
b) La formació (titulacions acadèmiques, estudis, cursos, seminaris, publicacions, idiomes, d’altres).
c) L’experiència professional (amb descripció d’entitats, lloc desenvolupats i temps). Aquests coneixements i l’experiència professional s’han d’acreditar mitjançant l’aportació del títol o certificació corresponent, original i fotocòpia per compulsar o fotocòpia compulsada.
3. El projecte indicat al punt 2.a.VI anterior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia