miércoles, 9 de marzo de 2016

borsa d'interins d’operari de brigada de l’empresa municipal Bellver SA, de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca-Illes Balears)

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA. Bases i convocatòria de procediment selectiu per a la creació d'una borsa d'interins d’operari de brigada .
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA INTERINA D’OPERARI DE BRIGADA DE L’EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte de la present convocatòria es la provisió com a personal laboral interin/ina, mitjançant concurs-oposició, de una plaça d’operari de l’empresa municipal Bellver SA, per tal d’evitar que la manca de personal derivada de les jubilacions del personal municipal provoqui un perjudici en la prestació dels serveis públics essencials.
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment del nomenament per cobrir la corresponent necessitat en funció de la plaça, la categoria professional i les retribucions vigents a la relació de llocs de feina de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, inclusiva de l’Empresa Municipal Bellver SA.
La jornada laboral, horari i demés condicions de treball es concretaran en el moment d’oferir el corresponent nomenament interí.
SEGONA. FUNCIONS. Seran les funcions pròpies del lloc de feina d’operari de la brigada objecte de proveïment en règim d’interinitat.
TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Les persones interessades a participar en el procediment selectiu, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, hauran de reunir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun altre estat membre de la Unió Europea o d’alguns dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals celebrats amb la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es en els termes en què aquesta es trobi definida al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran ésser admesos els/les cònjuges dels nacionals espanyols i d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors de l’esmentada edat que visquin al seu càrrec. Aquest últim benefici serà igualment d’aplicació a familiars de nacionals d’altres estats quan així s’estableixi als tractat internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.
b) Tenir 16 anys complits i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
c) Estar en possessió de la titulació d’ESO, Graduat Escolar o estar en condicions d’obtenir-ho en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola s’haurà d’acreditar l’homologació de la titulació exigida.
d) No patir malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions que corresponguin.
e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
f) Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat B2 o equivalent, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, atès que l’atenció al públic és fonamental en l’exercici de les funcions de les places a cobrir. Els aspirants que no disposin de la titulació requerida podran sol·licitar la realització d’una prova d’avaluació.
g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar mitjançant declaració responsable, que no està sotmesa a cap dels motius d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984,de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre’s, en el seu cas, a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de dita Llei, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d’orfandat. Si desenvolupa alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió per tal que l’empresa minicipal Bellver SA acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
h) No estar sotmès/a a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.
i)  Carnet de conduir B.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, s’hauran de seguir complint durant el procediment selectiu.
QUARTA. SOL•LICITUDS. 1. Les sol·licituds per participar al procediment selectiu es formalitzaran d’acord amb el model que figura a l’Annex II de les presents bases i es presentaran al Registre General de l’empresa municipal Bellver SA, directament o per qualsevol de les vies establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria del procediment selectiu al BOIB. Si el darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds fos inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent.  {del 9 al 23 de març de 2016, a.i.}
L’anunci de la convocatòria i les bases es publicaran així mateix a la plana web de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: www.santllorenc.es.
2. Per ser admeses, i en el seu cas, prendre part en el procediment selectiu, serà suficient que les persones aspirants manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits a la base tercera, sempre en referència a la data d’expiració del termini per la presentació de sol·licituds, adjuntant a la seva sol·licitud:
- Còpia acarada del DNI o document d’identificació personal legalment procedent en cas de persones nacionals d’estats diferents a l’estat espanyol.
- Còpia acarada de la titulació exigida per prendre part en aquesta convocatòria.
- Còpia acarada de la documentació acreditativa del nivell de coneixement de llengua catalana exigit.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia