jueves, 3 de marzo de 2016

1 Gerent de l' Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic

Per acord del Consell Rector de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic de data 22 de gener de 2016, s'han aprovat les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la selecció de personal per cobrir, en règim laboral interí, una plaça de gerent, mitjançant el sistema d'oposició i es convoca el corresponent procés selectiu, per a la provisió de l'esmentat lloc de treball.
El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta plaça serà de deu dies naturals a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR, EN RÈGIM LABORAL INTERÍ, UNA PLAÇA DE GERENT, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE FIRES I MERCATS.
Primera.- Objecte de les bases. És objecte de les presents bases regular el procés de selecció per proveir una plaça de Gerent de l'OFIM i el seu corresponent lloc de treball, en règim de personal laboral interí, grup A1, mitjançant el sistema d'oposició.
Segona.- Funcions. Les funcions del lloc de treball a desenvolupar són les següents:
- Executar i fer complir les directrius i resolucions del President i els acords de la Junta de l'OFIM.
- Ésser el cap de personal, sota la direcció del President.
- Presentar les propostes al President i al Consell Rector, i adoptar les mesures que consideri oportunes per a l'organització del servei.
- Assistir a les sessions del Consell Rector amb veu però sense vot i informar sobre el funcionament dels serveis.
- Assistir a les reunions de les Comissions Sectorials.
- Representar administrativament l'OFIM en els casos que aquesta representació no sigui exercida pel President.
- Realitzar les activitats administratives de nivell superior: direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; preparació de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució i control.
- Vetllar per la custòdia, conservació i bon ús dels béns i instal·lacions de l'OFIM.
- Organitzar els treballs de les diverses dependències, signar correspondència i documentació de tràmits quan no sigui preceptiva la signatura del President.
- Preparar els projectes de pressupostos.
- Les altres que el Consell Rector o el President li atorguin.
Tercera. Legislació aplicable, contracte, retribucions i jornada laboral. A les següents bases els hi són d'aplicació l'art. 11 de l'EBEP.
El/les aspirants que resultin seleccionats, passaran a subscriure contracte de treball laboral interí de conformitat amb la normativa vigent en matèria laboral.
Les característiques del lloc de treball són:
- Categoria laboral: Gerent
- Dedicació: jornada ordinària, amb dedicació exclusiva.
Retribucions, segons estructura de l'empleat públic:
- Sou base grup A1
- Complement de destí:: nivell 27
- Complement específic: 1.882 €/mes
Quarta.- Requisits dels participants. Per a ser admès a la realització de les proves selectives al lloc convocat serà necessari que les persones aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds els següents requisits i condicions, que hauran de mantenir durant el procés selectiu:
4.1.- Requisits generals.
a) Ser ciutadà o ciutadana espanyols o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sempre que el lloc objecte de la convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en l'exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les administracions públiques. Els estrangers no inclosos en l'apartat anterior també podran accedir a les places reservades al personal laboral, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener. En qualsevol cas, l'aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent.
El que s'estableix en el paràgraf anterior també serà aplicable al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.
b) Tenir complerts els setze anys i no excedir en l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
4.2.- Requisits específics.
a) Estar en possessió del títol acadèmic de llicenciatura o títol universitari de grau. Les titulacions obtingudes a l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acrediti l'homologació i convalidació corresponent.
b) Tenir el nivell de suficiència en català (C) o equivalent o superior. Els/les aspirants que no ho acreditin en el moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de català a què es refereix la base vuitena.
c) Castellà. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar els coneixements de llengua castellana del nivell superior.
Cinquena.- Sol·licituds i documents a presentar. Les persones que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al Sr. President de l'OFIM, en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a les oficines d'OFIM situades al C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 2a Planta (Edifici El Sucre), en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base quarta, i hauran d'anar acompanyades per a ser admès al procés selectiu, de la següent documentació:
a)Fotocòpia del DNI.
b) Fotocòpia del Títol exigit a la convocatòria, acompanyat del document d'homologació expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d'un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
c) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels coneixements de suficiència en català per tal de quedar exempt de la prova de català.
e) Pagament de l'import dels drets d'examen.
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en la última publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 4 al 14* de març de 2016, a.i.}
L'import de la taxa pels drets d'examen, fixats per aquesta convocatòria, és de 12,05 euros. El pagament es podrà fer efectiu directament al Registre de l'OFIM, o mitjançant gir postal o telegràfic o per transferència bancària al c/c del BBVA número ES96 0182 6035 4302 0156 2365, oberta en nom de l'OFIM, sent precís que quedi clar davant l'entitat destinatària de la transferència que el pagament es fa en concepte de drets d'examen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia