viernes, 4 de marzo de 2016

1 plaça d'operari de manteniment. Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic.

Per acord del Consell Rector de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic de data 22 de gener de 2016, s'han aprovat les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la selecció de personal per cobrir, una plaça d'operari de manteniment, personal laboral temporal, mitjançant oposició, i es convoca el corresponent procés selectiu, per a la provisió de l'esmentat lloc de treball.
El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta plaça serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'OPERARI DE MANTENIMENT DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS DE VIC (OFIM), PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU D'OPOSICIÓ.
1.- Objecte de la convocatoria. 1.1.- És objecte de la present convocatòria la provisió pel procediment d'oposició d'una plaça de personal laboral temporal de la plantilla de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM) que consta com a vacant, amb les característiques següents:
NOM DE LA PLACA: Operari de manteniment
NOMBRE DE PLACES: 1
GRUP: assimilat a la classificació AP (E)
SISTEMA DE SELECCIÓ: Oposició
RELACIÓ JURÍDICA: personal laboral temporal
Aquesta plaça està dotada amb les retribucions corresponents a l'esmentat grup i la resta que corresponguin conforme la legislació en vigor i els acords de la Corporació municipal i de l'OFIM.
1.2.- Les tasques que haurà de realitzar l'aspirant que sigui seleccionat seran les de realitzar tasques de consergeria pròpies del servei al que pertany, realitzar activitats relacionades amb el manteniment i vigilància dels recintes al seu càrrec, atendre als usuaris i públic en general, realitzar aquelles funcions relacionades amb el desenvolupament del lloc que li siguin encomanades per contribuir al bon funcionament del servei al que pertanyi i, en general, de l'OFIM i qualsevol altra que en tingui relació li sigui encomanada per qualsevol dels òrgans de govern de l'OFIM.
1.3.- La jornada de treball podrà ser continuada o en torns partits de dilluns a diumenge, en règim d'incompatibilitat, i si per les necessitats del servei fos necessària una jornada de còmput setmanal superior a la legalment establerta de 40 hores, haurà de realitzar-se, amb el dret a percebre les retribucions que amb caràcter general estiguin establertes a l'Ajuntament de Vic o a l'OFIM per aquests supòsits.
2.- Requisits dels aspirants. 2.1.- Per ser admesos al procés de selecció els/les aspirants hauran de complir els requisits següents, tots ells referits a la data en que finalitzi el període pe presentació de sol·licituds.
- Ser ciutadans espanyols o nacionals d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals sigui d'aplicació la circulació lliure de treballadors, d'acord amb les lleis i els tractats vigents.
- Haver complert 16 anys.
- No estar inhabilitat per exercir les funcions públiques ni estar separats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
- No estar compresos en cap de les causes d'incompatibilitat que preveu l'article 321 del RPSEL.
- Posseir el carnet de conduir vehicles (B) en vigència.
- Estar en possessió del títol acadèmic de graduat Escolar, formació professional (FP) o equivalent. Les titulacions obtingudes en l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acrediti l'homologació i convalidació corresponent.
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l'exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per exercir-les de manera permanent o transitòria.
- Tenir el nivell B de català, equivalent o superior. Els aspirants que no ho acreditin en el moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de català a què es refereix la base 6a.
2.2.- Tots els requisits exigits s'hauran de posseir en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no s'han d'haver perdut cap d'ells en el moment del nomenament.
3.- Sol·licituds d'admissió. Les persones que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al Sr. President de l'OFIM, en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en les dependències de l'OFIM situades al C. Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 2a planta (Edifici El Sucre), (08500) Vic, en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
L'import de la taxa pels drets d'examen, fixats per aquesta convocatòria, és de 4,00 euros. El pagament es podrà fer efectiu directament al Registre de l'OFIM, o mitjançant gir postal o telegràfic o per transferència bancària a la c/c del BBVA, número ES96 0182 6035 4302 0156 2365, oberta a nom de l'OFIM, sent precís que quedi clar davant l'entitat destinatària de la transferència que el pagament es fa en concepte de drets d'examen.
Per ser admès/sa a les proves selectives els/les aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud:
a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) Títol exigit a la convocatòria, acompanyat del document d'homologació expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d'un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
c) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels coneixements de suficiència en català nivell B elemental (nivell de català elemental) per tal de quedar exempt de la prova de català
d) Currículum Vitae actualitzat de l'aspirant
e) Original o fotocòpia compulsada del pagament de l'import dels drets d'examen.
Les còpies dels documents hauran d'estar compulsades per l'Ajuntament de Vic, OFIM o mitjançant còpia autenticada per notari.
La convocatòria i les bases també s'exposaran al tauler d'anuncis, així com a la web municipal.
Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d'aquest Organisme els/les aspirants hauran d'anunciar-ne l'enviament a la secretaria de l'OFIM fax (938832626) o telegrama, dins el període de presentació d'instàncies.
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.
Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer Personal i Recursos Humans, el responsable del qual és l'Ajuntament de Vic. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l'Ajuntament de Vic, Plaça Major número 1, CP 08500

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia