viernes, 4 de marzo de 2016

4 places d'Agent de Policia de Calella. (Barcelona)

Ajuntament de Calella  ANUNCI sobre provisió de places.
En el BOP de Barcelona de 29 de febrer de 2016, es publiquen les bases reguladores per a la provisió en propietat, mitjançant concurs oposició lliure de quatre places d'Agent de Policia de Calella.
Les instàncies podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals des del següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.{del 4 al 23 de març de 2016, a.i.} Els successius anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web. www.calella.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia