miércoles, 2 de marzo de 2016

1 tècnic mitjà de salut pública. Ajuntament del Masnou (Barcelona)

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data 23 de desembre de 2015 i de conformitat amb el que preveu l'article 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, Decret 214/1990, de 30 juliol, es fa pública la convocatòria per a la selecció d'una plaça de tècnic mitjà de Salut Pública de l'escala Administració Especial, subescala tècnica, inclosa a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2014, vacant a la plantilla del personal funcionari, mitjançant el procediment de concurs-oposició
Les bases, que han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 27 de gener de 2016 estan exposades al web de l'ajuntament www.elmasnou.cat, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com la instància per a poder concórrer, que també es pot recollir en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores.
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 3 al 22 de març de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'edictes i al web de l'Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia