miércoles, 2 de marzo de 2016

4 places d'agents interins de Policia Local, per a cinc mesos. Ajuntament de Lloret de Mar (Girona)

REF.: 1-2016-SEL-AGENTS-INTERINS
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2016, es convoca el concurs-oposició lliure per cobrir quatre places d'Agents interins de Policia Local,vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.
Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 37 de data 24 de febrer de 2016.
Les instàncies adreçades a l'Alcalde-President de la Corporació, es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de vint (20) dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el DOGC {del 3 al 22 de març de 2016, a.i.}, i s'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en les bases de la convocatòria. A la instància s'hi adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
- Fotocòpia de la titulació i dels permisos requerits.
- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
- Certificació dels mèrits que al.leguin per a la fase de concurs.
- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.
- Certificat mèdic oficial (amb una data d'emissió de, com a màxim, 3 mesos anteriors a la finalització del període de presentació d'instàncies) en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per portar a terme els exercicis d'aptitud física previstos a la convocatòria.
- Resguard del pagament de la taxa de 25 € establerta en les ordenances fiscals d'aquesta Corporació, en concepte de drets per a qualsevol procés de selecció de personal.
- Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convocatòria.
Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.
Així mateix, les successives actuacions d'aquesta convocatòria es faran públiques en el BOP de Girona i/o en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Es fa públic per a general coneixement.  -  www.lloret.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia