lunes, 7 de marzo de 2016

Borsa de treball de Educador/a de llar d'infants (Grup B). Ajuntament de Castellterçol (Barcelona)

Per Decret de l'Alcaldia de data 25 de febrer del 2016, s'han aprovat les bases de la convocatòria del procés de selecció per a la formació d'una Borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim d'interinitat, els llocs de treball vacants i substitucions a la Llar Municipal d'Espurna de Castellterçol a partir de l'inici del curs 2016-2017. Igualment s'ha aprovat la convocatòria del procés de selecció.
Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a l'Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella 3) en el termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 8 al 31 de març de 2016, a.i.} - www.castelltersol.cat
----------------------
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONES CANDIDATES A COBRIR, EN RÈGIM D'INTERINITAT, ELS LLOCS DE TREBALL VACANTS I SUBSTITUCIONS DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL L'ESPURNA DE CASTELLTERÇOL
1. Objecte de la convocatòria de la borsa de treball. La borsa de treball té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim d'interinitat, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis de Llar d'Infants Municipal, en tant no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts, o la reincorporació dels seus titulars.
2. Requisits per formar part de la borsa de treball. Per tal de formar part de la borsa de treball, les persones interessades han de reunir els requisits específics següents:
1.- Titulació / qualificació:
- Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
- Mestre/a d'educació infantil o equivalent.
- Reconeixement de la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l'educació infantil (Ordre del Departament d'Educació de 5.7.2001, DOGC núm. 3430, de 13.7.2001)
2.- Certificat de suficiència de català (C) o equivalent.
5. Estructura de la borsa de treball: categoria professional i funcions.
La borsa de treball estarà constituïda amb les persones que constin admeses a la categoria professional següent: Educador/a de llar d'infants (Grup B).
Les funcions que correspon desenvolupar als/a les treballadors/es d'aquesta categoria son les següents:
· Atendre directament els infants, sent el responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic, com psíquic i social i de la seva neteja personal, vestit i alimentació. També atendre la vigilància i custodia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
· Formar part de l'equip educatiu participant en l'elaboració, l'execució i l'avaluació dels projectes que s'estableixin en el pla general de funcionament del centre.
· Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d'atenció als infants.
· Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l'educació i el desenvolupament dels infants.
· Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l'aula, si escau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia