lunes, 7 de marzo de 2016

Borsa de treball de netejador/a (ampliació). Ajuntament de Castellterçol (Barcelona)

Per Decret de l'Alcaldia de data 25 de febrer del 2016, s'han aprovat les Bases de la convocatòria del procés de selecció per l'ampliació de la Borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla de l'Ajuntament de Castellterçol. Igualment s'ha aprovat la convocatòria del procés de selecció.
Les sol·licituds de participació s'hauran de dirigir a l'Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella 3) en el termini de vint dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC.{del 8 al 31 de març de 2016, a.i.} - www.castelltersol.cat
---------------------------
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, PER COBRIR LES PLACES VACANTS, NECESSITATS O SUBSTITUCIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL
Base primera.- Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria l'ampliació de la Borsa de Treball de netejador/a amb caràcter laboral temporal, per cobrir les places vacants, necessitats o substitucions a la plantilla d'aquest Ajuntament.
A partir d'aquesta convocatòria l'Ajuntament constituirà una ampliació de la Borsa que se situarà a continuació de la Borsa ja existent pel que fa a l'ordre de contractació de les persones aspirants.
Base segona.- Condicions o requisits dels/de les aspirants. Per ser admeses al procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o ser estranger amb residència legal a Espanya.
b)Tenir complerts setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, d'acord amb la legislació vigent.
c) No patir cap malaltia i posseir la capacitat física i psíquica necessària per realitzar les funcions corresponents.
d) No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
e) Estar en possessió del títol de certificat d'estudis primaris o equivalent.
La titulació s'acreditarà mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l'interessat ha de manifestar que no desenvolupa cap feina o activitat en el sector públic dels que delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat.
Els aspirants hauran de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la contractació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia