viernes, 11 de marzo de 2016

1 conserge municipal per al casal de la gent gran, a jornada parcial, de l' Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedés-Barcelona)

Es necessita contractar, amb caràcter temporal, un/a conserge municipal pel casal de la gent gran, a jornada parcial, com a personal laboral temporal, i creació d'una borsa de treball de conserges, mitjançant concurs - oposició.
Termini de presentació d'instàncies: 20 dies naturals des del dia següent a la publicació d´aquest anunci. {del 12 al 31 de març de 2016, a.i.}

A la sol·licitud s'adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o, si s'escau, passaport.
- Currículum vitae de l'aspirant, per valorar en la fase de concurs.
- Certificat de nivell bàsic de català (A2) (en el cas de que no s'aporti en aquest moment haurà de fer-se la corresponent prova de nivell).
- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin als efectes de valoració en la fase de concurs (Informe de vida laboral recent, certificats d'empresa...) En el cas de serveis prestats en aquest ajuntament, només cal al·legar-ho (la comprovació es realitzarà d'ofici).

Les bases íntegres, estan publicades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal [www.santperederiudebitlles.net]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia