jueves, 10 de marzo de 2016

1 tècnic/a de joventut, funcionari/ària interí/ina per a la realització del programa temporal Disseny, implementació i avaluació del PIECJ 2016-2017. Consell Comarcal del Maresme (Barcelona)

Es fa públic que, mitjançant Decret núm. 70/2016 de data 1 de març de 2016, el president del Consell Comarcal del Maresme ha resolt aprovar les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs, d'un/a tècnic/a de joventut, funcionari/a interí/na per a la realització del programa temporal “Disseny, implementació i avaluació del PIECJ 2016-2017”,
Seguint els principis rectors de publicitat i agilitat definits a l'art. 55 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es podran consultar les bases al tauler d'anuncis de la seu electrònica del la Corporació per tal que els interessats puguin presentar la sol·licitud i documentació adient exigida en el temps i forma, així com, si s'escau, les al·legacions que corresponguin.
Les instàncies per sol·licitar prendre part en el procés es presentaran en el Registre General del Consell Comarcal del Maresme o en la forma establerta en l'article 38.4 de la LRJ-PAC, dins el termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el web del Consell Comarcal del Maresme, en el DOGC {del 10 de març al 4 d'abril de 2016, a.i.} i en el BOPB.   www.ccmaresme.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia