sábado, 28 de noviembre de 2015

1 adjunt/a a Gerència mitjançant contracte de relleu. Empresa Municipal de Serveis Alcúdia, S.A.U. Ajuntament d'Alcúdia (Mallorca-Illes Balears)

BASES DE SELECCIÓ D’UN/A ADJUNT/A GERÈNCIA PER A L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS D’ALCÚDIA, S.A.U. EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL
Primera.-Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és la contractació d’un/a Adjunt/a a Gerència mitjançant contracte de relleu, a través d’un contracte temporal i a jornada completa, a partir de la data en què passi a la situació de jubilació parcial anticipada el treballador rellevat i fins a la data de la seva jubilació definitiva.
També es preveu la formació d’una borsa de treball amb la resta de participants en el procés selectiu per tal d’atendre, mitjançant la modalitat contractual laboral que s’escaigui, altres situacions temporals o circumstancials que venen regulades en l’article 15.1 apartats b  i c del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i normativa de desenvolupament.
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició lliure.
El lloc de treball pertany al grup 1 de la classificació professional de l’empresa, amb les retribucions establertes convencionalment. 
Segona.- Funcions del lloc de treball. Les funcions bàsiques del lloc de treball seran les següents:
A. DIRECTAMENT VINCULADES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS.
 • Planificació, coordinació i supervisió del manteniment i explotació de la depuradora d’aigües residuals. Intervenció en les tasques de caràcter tècnic vinculades al funcionament de la EDAR.
 • Planificació, coordinació i supervisió del manteniment de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigües regenerades. 
 • Establiment de les mesures necessàries per a garantir el compliment de la normativa vigent en matèria mediambiental i d’aigües.
 • Gestió i assessorament a la Presidència i a la Direcció de l’empresa de tots els aspectes tècnics que puguin concórrer a l’hora de  licitar o executar obres a les xarxes i a la Depuradora.
 • Elaboració de plecs tècnics per a la contractació de feines vinculades a la prestació de serveis encomanats a EMSA, així com elaboració de l’informe tècnic corresponent per a l’adquisició i subministrament d’elements d’inversió (maquinària, contenidors, hamaques, vehicles, instal·lacions d’obres, etc.)
 • Control i seguiment del servei de recollida de fems i neteja viària, de titularitat municipal i executat per empresa contractista.
 • Control i seguiment del servei de manteniment de l’enllumenat públic, de titularitat municipal.
 • Control i seguiment del servei de manteniment de parcs, jardins i zones verdes, així com de camins rurals.
 • Control i seguiment de les tasques de manteniment d’edificis municipals (administratius, escoles, centres sanitaris, etc.)
 • Control i seguiment del manteniment del mobiliari urbà i de carrers (asfaltat de calçades, voravies, etc.)
 • Planificació, coordinació i supervisió del servei de manteniment i explotació integral de les platges del municipi d’Alcúdia (muntatge de para-sols i hamaques, cobrament dels serveis, neteja manual i mecànica dels espais, etc.)
B. EN MATÈRIA DE GESTIÓ I ADMINISTRATIVA
 • Elaboració de projecte dels pressuposts anuals de l’Empresa Municipal.
 • Assistència als Consell d’Administració, amb veu però sense vot, per tal d’assessorar tècnicament a l’òrgan de la societat, mitjançant la preparació d’informes, estadístiques, etc.
 • Elaboració d’informes en referència als serveis municipals (reclamacions patrimonials, queixes de veïnats, ...)
 • Gestions amb altres administracions (Govern, Consell, altres Ajuntament o entitats del sector públic instrumental de qualsevol de les administracions territorials).
 • Gestions amb companyies subministradores.
 • Revisar i conformar les factures i certificacions de contractes d’obres i de serveis.
Tercera.- Requisits dels aspirants . Per prendre part al concurs serà necessari posseir els següents requisits a la data d’expiració assenyalada per a la presentació de sol·licituds:
 • Gaudir de la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats Membres de la Unió Europea, així com també la dels estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya li sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
 • Haver complert l’edat de setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
 • Estar en possessió o complir els requisits necessaris per a obtenir el títol d’enginyeria de camins, canals i ports. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger hauran d’acreditar que es troben en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, en el seu cas, la homologació del títol. Aquest requisit no serà d’aplicació als aspirants que  haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empra de les Disposicions de Dret de la Unió Europea.  
 • No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desplegament de les corresponents funcions.
 • No estar processat ni haver estat separat per expedient disciplinari de cap organisme de l’administració o ens dependents, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Nivell B2 de coneixement de català, expedit per l’organisme oficial corresponent. La no acreditació d’aquest requisit requerirà la superació d’una prova d’aptitud.
 • Carnet de conduir classe B .
 • I, abans de procedir a la signatura del contracte, el candidat proposat per l’òrgan de selecció haurà d’acreditar:
 • Tenir la condició de desocupat inscrit com a tal a l’oficina pública d’ocupació (SOIB).
Quarta.- Presentació d’instàncies. Les instàncies per participar al concurs oposició s’hauran de presentar, adreçades al Sr. President de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U., en el registre d’entrada de l’empresa, ubicat al c/ dels Albellons, núm. 2, 2a planta, d’Alcúdia, dins del termini de quinze dies naturals a comptar des del següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. En cas que el darrer dia del termini fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s’allargarà fins l’immediat dia hàbil següent. {del 29 de noviembre al 14* de desembre de 2015, a.i.}
Per tal de ser admesos i prendre part al concurs n’hi haurà prou amb presentar una declaració responsable en la que manifestin que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera de la convocatòria, excepte el requisit de coneixement del nivell B2 de Català, que haurà de ser acreditat mitjançant la corresponent certificació. En cas de no aportar l’esmentada certificació del nivell de coneixement de català exigit, s’obligarà als aspirants a la superació d’una prova específica (prèvia a l’inici de la resta de proves selectives) que acrediti el nivell de coneixement de llengua catalana requerits. Aquesta prova es durà a terme per part del Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Juntament amb la instància, els aspirants hauran de presentar aquells documents originals o còpies compulsades que acreditin els mèrits dels que siguin titulars a valorar pel Tribunal a la fase de concurs. Els mèrits al·legats i no justificats degudament abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies no seran valorats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia