lunes, 16 de noviembre de 2015

borsa de treball de peons de neteja viària, peons de manteniment i neteja d’edificis. Ajuntament de Gilet.

Ajuntament de Gilet. Convocatòria per a la constitució de borsa de treball de peons de neteja viària, peons de manteniment i neteja d’edificis. [2015/9123]
...
bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a cobrir les possibles vacants en els llocs següents: peons de neteja viària, peons de manteniment i neteja d’edificis municipals.
Es fa pública la convocatòria que es regirà per les següents bases:
Objecte de la convocatòria. L’objecte de la present convocatòria és la confecció d’una borsa de treball de peons de neteja viària, peons de manteniment i neteja d’edificis, a fi de cobrir necessitats temporals puntuals que sorgisquen durant l’exercici 2015-2016 en l’ajuntament per motius de substitució de personal en situació d’incapacitat temporal, vacacions, excedència, etc.L’ajuntament, davant de futures necessitats no contemplades estrictament en la present convocatòria, podrà obrir altres borses de treball addicionals o realitzar altres processos de selecció.Duració i terminis. La duració de la borsa serà des del dia que es publique la llista d’admesos fins al dia 31 de desembre de 2016, ambdós inclusivament, i podrà prorrogar-se en un any a proposta de la comissió de seguiment.Les contractacions podran ser de fins a tres mesos, a mitja jornada o jornada completa depenent de les característiques pròpies del lloc de treball a realitzar i del contractat.Llocs de treball. Peó de neteja viària, peó de manteniment, neteja d’edificis municipals. El nombre de contractes dependrà de la disponibilitat pressupostària de la partida destinada a la contractació eventual.
Requisits. Seran requisits imprescindibles per a participar en el procés de selecció:
a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o d’aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballadors, tot això en els termes que preveu l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.b) Tindre complits, en la data de la convocatòria, els 16 anys d’edat i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.c) No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per
resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.d) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions, sense perjuí de l’aplicació de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids.e) No estar realitzant cap tipus de treball de forma fraudulenta, en cas que l’administració detecte que s’estan realitzant este tipus de treballs, l’aspirant quedarà exclòs del procés.Tots els requisits anteriors hauran de reunir-los els aspirants en la data en què es presente la instància.La presentació de la instància model pel Registre d’Entrada implica l’autorització expressa perquè l’ajuntament realitze qualsevol actuació encaminada a comprovar tot l’anterior.Instàncies. Les instàncies models s’arreplegaran en el Registre d’Entrada o es descarregaran de la pàgina web, i es dirigiran a l’Alcaldia. Junt amb la sol·licitud els aspirants hauran de presentar les declaracions corresponents que reunixen totes i cada una de les condicions exigides, i hauran d’adjuntar tots els documents que així ho demostren i els susceptiblesde baremació. També s’adjuntarà un curriculum vitae i l’informe de vida laboral.Les sol·licituds es podran presentar durant 15 dies hàbils a partir del dia de la publicació d’estes bases degudament aprovades en el tauler d’anuncis i la pàgina web d’este ajuntament, per Registre d’Entrada per mitjà d’un escrit dirigit a l’alcalde en horari de 09.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres. [DOCV núm. 7.657, del 13-11-2015]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia